Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

2010

 

 

Sprawozdanie z działalności

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Bolesławcu za 2010 rok

  

Bolesławiec, dnia 03.01.2010r.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcudziała od 1 stycznia 1999 r.  i zostało powołane Uchwałą Rady Powiatu Bolesławieckiego w celu wykonywania zadań powiatu   z zakresu pomocy społecznej.

Centrum jest samodzielną jednostką organizacyjno – budżetową Powiatu. Działaniem swoim obejmuje mieszkańców z terenu Powiatu Bolesławieckiego.

  W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu zatrudnionych jest 10 osób na 10 etatach, w tym:

 • kierownik,
 • zastępca kierownika (od 18.11.2010r.),
 • 4 pracowników socjalnych, zajmujących się:

-    obsługą osób niepełnosprawnych,

-    pomocą dla rodzin zastępczych,

- usamodzielnieniami pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych            i rodzin zastępczych,

- realizacją projektu systemowego finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • st. specjalista pracy z rodziną (zajmujący się sprawami osób niepełnosprawnych      w zakresie dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych                    i w komunikowaniu się, pomocą pedagogiczną dla rodzin zastępczych, mających trudności wychowawcze z dziećmi oraz dla „pogotowia rodzinnego”),
 • st. specjalista ds. rodzin zastępczych (obsługa administracyjna spraw rodzin zastępczych, pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych            i rodzin zastępczych, sporządzanie decyzji w sprawie pomocy pieniężnej, naliczanie wysokości pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych, pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych   i rodzin zastępczych, obsługa sprawozdań  programu POMOST)
 • główna księgowa,
 • st. specjalista ds. księgowości, 1/2 etatu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie + 1/2 etatu w ramach projektu systemowego finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu realizuje zadania powiatu wynikające z ustaw:

 1. Ustawy z dnia 12 marca.2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. z 2009r. Dz.U. Nr 175 poz. 1362 z póź. zm),
 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.Dz. U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92 z późn. zm.);
 3. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  (Dz. U. z 2005 r., Nr 180 poz.1493 z późn. zm.);
 4. Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r., Nr 53, poz. 532z późn. zm.);

I. W ramach ustawy o pomocy społecznej realizujemy następujące zadania:

 1. Pomoc rodzinom zastępczym.

 Dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej powiat zapewnia opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej. Rodzina zastępcza może być ustanowiona również dla dziecka niedostosowanego społecznie. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej funkcjonują następujące typy rodzin zastępczych:

 • rodziny spokrewnione z dzieckiem,
 • rodziny niespokrewnione z dzieckiem,
 • niespokrewnione z dzieckiem zawodowe rodziny zastępcze, w tym:
  • niespokrewnione z dzieckiem zawodowe wielodzietne rodziny zastępcze (dla maksimum 6 dzieci),
  • niespokrewnione z dzieckiem zawodowe specjalistyczne rodziny zastępcze                    ( dla dzieci niedostosowanych społecznie lub z problemami zdrowotnymi, wymagające szczególnej opieki i pielęgnacji)
  • niespokrewnione z dzieckiem zawodowe rodziny zastępcze o charakterze pogotowia rodzinnego.

Na terenie Powiatu Bolesławieckiego w 2010r. funkcjonowało 140 rodzin zastępczych, objętych pomocą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu, w tym:

 • 130rodzin spokrewnionych z umieszczonymi u nich dziećmi
  • 10 rodzin niespokrewnionych z umieszczonymi u nich dziećmi, w tym:
   • rodzina zastępcza zawodowa o charakterze pogotowia rodzinnego.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcuobejmuje pomocą finansową rodziny zastępcze poprzez udzielanie im:

            - jednorazowego świadczenia pieniężnego na pokrycie niezbędnych wydatków, związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka. W 2010r. w/w pomoc uzyskało w Centrum 11 rodzin na kwotę 11 080,00zł,

            - comiesięcznej pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej. W 2010r. w/w pomoc wypłacono ogółem dla 140 rodzin na kwotę 1 258 792zł.

             Wysokość pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka
w rodzinie zastępczej spokrewnionej przeciętnie wynosi 658,80 zł miesięcznie na dziecko, co stanowi 40% podstawy ustalenia wysokości pomocy pieniężnej. Dla rodzin niespokrewnionych z dzieckiem dodatkowo przysługuje 10% podstawy, tj. 164,70 zł miesięcznie z tytułu sprawowania osobistej opieki i wychowania. Obecnie podstawą ustalenia wysokości pomocy pieniężnej jest kwota 1 647 zł.

            W przypadku posiadania przez dziecko dochodu w postaci renty rodzinnej, alimentów lub zasiłku pielęgnacyjnego, kwotę pomocy pieniężnej pomniejsza się o 50% wysokości dochodu dziecka.

            Dla rodzin zastępczych, w których zostało umieszczone dziecko do lat 7 otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny, wysokość pomocy pieniężnej wynosi nie mniej niż 80% podstawy- tj. od 1 317,60zł, pomniejszonej o 50% dochodu dziecka. Natomiast dzieciom w wieku od 7 do 18 lat otrzymującym zasiłek pielęgnacyjny przysługuje nie mniej niż 60% podstawy pomniejszonej o 50% dochodów dziecka, przeciętnie około 988,20zł.

            Wszystkie decyzje w sprawach świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
są wydawane w formie pisemnej, po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego z uwzględnieniem zasady indywidualności i w oparciu o obowiązujące przepisy.

             W 2010r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu wydało łącznie 147  decyzji dot. pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych.

             W 2010r. – powstało 13 nowych rodzin zastępczych, które objęte są pomocą Centrum.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2010r. przyznało 1 rodzinie zastępczej okresowe  świadczenie pieniężne na częściowe pokrycie skutków zdarzenia losowego  w wysokości 4000,00zł tj. po 800zł przez 5 miesięcy. Mieszkanie w/w rodziny zastępczej zostało zalane w wyniku powodzi, zniszczeniu uległy meble, sprzęt gospodarstwa domowego, piec C.O. silnik do hydrofora, podłogi, odzież. W/w rodzina otrzymała również rzeczową pomoc losową o wartości 824,00zł.

Dzieci opuszczające rodziny zastępcze po osiągnięciu pełnoletniości otrzymują
z Centrum następujące formy pomocy:

 • jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie. W 2010r. z w/w pomocy skorzystały 4osoby, na łączną kwotę 19 764. Pomoc ta zależna jest od okresu przebywania wychowanka    w rodzinie zastępczej i może wynosić od 100% do 400%, tj. w wysokości od 1 647zł do 6 588zł;
 • pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej. W 2010r. z w/w pomocy skorzystały 4osoby, osiedlające się na terenie Powiatu Bolesławieckiego, na łączną kwotę 19 132zł Pomoc ta uzależniona jest od potrzeb osoby usamodzielnianej i może wynieść do 300% podstawy, tj. do 4 941zł;
 • comiesięczną pomoc na kontynuowanie nauki. W 2010r. powyższą pomoc uzyskały 42 osoby w łącznej wysokości 183 655zł. Wysokość tej pomocy wynosi miesięcznie dla 1 osoby 494,10zł.

Poza pomocą finansową  rodziny zastępcze w Powiecie Bolesławieckim są objęte przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pracą socjalną w ramach której w 2010r.:

 - przeprowadzono 263 wywiady środowiskowe, aktualizacyjne w funkcjonujących rodzinach zastępczych. W trakcie wywiadów dokonywano oceny sytuacji opiekuńczo – wychowawczej dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, ustalano zasadność dalszego pobytu dziecka w rodzinie zastępczej oraz rozpoznawano aktualne potrzeby udzielania specjalistycznego wsparcia dla rodzin. W 2010r. pomoc w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo – wychowawczych uzyskało 10 rodzin zastępczych,

 

- sporządzono do Sądu Rodzinnego w Bolesławcu 108 informacji o sytuacji osobistej dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej i dotyczącej sposobu wywiązywania się rodziny zastępczej z przyjętych obowiązków,

 

- skierowano do Sądu Rejonowego, Sądu Rodzinnego w Bolesławcu 14 zawiadomień
o możliwościach powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub o konieczności zapewnienia innego rodzaju opieki,

     

Nadal istnieje konieczność zatrudnienia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie                  w Bolesławcu psychologa, ze względu na bardzo dużą liczbę rodzin zastępczych, zgłaszających potrzebę natychmiastowej oraz długotrwałej pomocy psychologicznej, której nie są w stanie uzyskać w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bolesławcu.

Do 30 czerwca 2010 roku sprawami rodzin zastępczych, tj. przeprowadzaniem wywiadów, pomocą w rozwiązywaniu problemów socjalnych i opiekuńczo – wychowawczych                          u wszystkich rodzin zastępczych zajmował się 1 pracownik socjalny w PCPR. W związku                z tym wizyty w rodzinach zastępczych odbywały się tylko raz w roku (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. – powinny 2 razy w roku). Od 18.11.2010r. w/w pracownik pełni również funkcję zastępcy kierownika.

Od 1 lipca 2010r.w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu zatrudniony jest dodatkowo 1 pracownik socjalny w ramach Projektu pt.: „Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pracownik ten oprócz zadań wynikających z realizacji Projektu wykonuje  zadania związane z udzielaniem pomocy rodzinom zastępczym, co umożliwi częstsze odwiedziny w środowiskach rodzin zastępczych.

 Od 1 listopada 2004r. w Powiecie Bolesławieckim funkcjonuje 1 rodzina zastępcza zawodowa niespokrewniona z dzieckiem o charakterze pogotowia rodzinnego. Rodzina posiada kwalifikacje do pełnienia rodzinnej opieki zastępczej i jest zatrudniona na umowę cywilno – prawną. W rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego mogą przebywać dzieci (jednocześnie nie więcej niż 3), które wymagają natychmiastowego zapewnienia opieki ze względu na zagrożenie zdrowia i życia. Jest to forma opieki interwencyjnej, okresowej do czasu unormowania się sytuacji prawnej dziecka (najdłużej 12 miesięcy). Po tym czasie w zależności od decyzji Sądu Rodzinnego dziecko może powrócić do rodziców biologicznych lub zostać umieszczone w innej rodzinie zastępczej albo placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Do tej rodziny są przyjmowane dzieci do 10 roku życia, na podstawie postanowienia Sądu Rodzinnego lub doprowadzone przez Policję o każdym czasie, w ciągu doby.

W 2010 roku w rodzinie zastępczej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem o charakterze pogotowia rodzinnego przebywało 4 dzieci. Aktualnie w w/w rodzinie zastępczej przebywa 2 dzieci.

Od momentu funkcjonowania rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego przebywało w niej 36 dzieci.

Ponadto dla 38 dzieci z terenu Powiatu Bolesławieckiego, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie 17 powiatów, (Lubińskiego, Pilskiego, Jeleniogórskiego, Chorzowskiego, Legnickiego, Jaworskiego, Oleśnickiego, Polkowickiego, Lubańskiego, Zgorzeleckiego, Lwóweckiego, Miasta Wrocław, Płockiego, Miasta Kalisz, Kępińskiego, Cieszyńskiego, Rawickiego), Starostwo Powiatowe w Bolesławcu przekazało na wniosek PCPR środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania tych dzieci, zgodnie z zawartymi Porozumieniami. Koszty utrzymania dzieci w tych rodzinach zastępczych uzależnione są od wysokości pomocy pieniężnej przysługującej danej rodzinie zastępczej, zgodnie z przepisami. W 2010r. wydatkowano na ten cel 381 507,00zł

 

2. Kierowanie do placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych
oraz udzielanie pomocy na usamodzielnienie osobom opuszczającym placówki
opiekuńczo-wychowawcze.

 

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu kieruje małoletnie dzieci
do placówek opiekuńczo-wychowawczych na podstawie postanowień Sądu Rodzinnego.

 

            Do 31 maja 2010r. Centrum kierowało również małoletnie dzieci i osoby nieletnie do:

 • młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych,
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych,

na podstawie postanowień Sądu Rodzinnego lub na prośbę rodziców zgodnie z orzeczeniem kwalifikacyjnym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 

            W bieżącym roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Bolesławcu umieściło 28 dzieci z terenu Powiatu Bolesławieckiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, tj. w Domach Dziecka, Domu Małego Dziecka, Pogotowiach Opiekuńczych (funkcjonujących w oparciu o ustawę o pomocy społecznej).

 

            Ponadto Centrum skierowało 3 małoletnich i nieletnich do młodzieżowych ośrodków socjoterapii i młodzieżowych ośrodków wychowawczych (funkcjonujących w oparciu
o ustawę o systemie oświaty).

            Do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego został skierowany 1 małoletni
na wniosek rodzica.

            Na umieszczenie w placówce opiekuńczo-wychowawczej oczekuje 5 małoletnich,
w tym 4 przebywa w pogotowiach opiekuńczych.

            Na terenie Powiatu Bolesławieckiego funkcjonuje Dom Dziecka Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek w Bolesławcu przy ul. Kubika 4. Powiat Bolesławiecki zgodnie
z zawartą umową zlecił Zgromadzeniu Sióstr Elżbietanek w Bolesławcu zapewnienie
w Domu Dziecka w Bolesławcu opieki i wychowania dla 36 dzieci tam przebywających. Dotacja Powiatu Bolesławieckiego dla Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek na zapewnienie opieki i wychowania dla 36 dzieci w w/w Domu Dziecka w 2010r. wyniosła 909 449,00zł.

            W placówce tej w 2010 r. przebywało 54 dzieci, w tym14 dzieci pochodzących z terenu innych powiatów, tj. żuromińskiego (1 dziecko), lubańskiego (9 dzieci), zgorzeleckiego (4 dzieci). Powiaty te na podstawie zawartych porozumień przekazują dla Powiatu Bolesławieckiego środki finansowe w związku z ponoszonymi wydatkami na ich utrzymanie w Domu Dziecka w Bolesławcu.

            Średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w Domu Dziecka Sióstr Elżbietanek
w Bolesławcu w 2010r., wyliczony na podstawie poniesionych wydatków w 2009r.
i powiększony 101,00% (prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjętych w ustawie budżetowej na 2010r.) wynosi 2 121,00zł. (Zarządzenie Starosty Powiatu Bolesławieckiego ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 08 lutego 2010r. Nr 24, poz. 334).

            Do 31 grudnia 2010r. Powiat Bolesławiecki ponosił wydatki na utrzymanie 23 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie 10 innych powiatów
i 4 miast, tj. Powiatu Lubańskiego, Powiatu Pilskiego, Powiatu Złotoryjskiego, Powiatu Milickiego, Powiatu Jaworskiego i Miast: Jelenia Góra, Legnica, Opole, Białystok, Warszawa.

            Powiat Bolesławiecki ponosi wydatki na utrzymanie w/w dzieci w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce, ustalonego przez Starostę Powiatu i ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym danego Województwa. W zależności
od placówki i powiatu kwota ta wynosiła od 2 220,00zł do 4 397,88zł. Ogółem Powiat Bolesławiecki do 31 grudnia2010r. tytułem w/w wydatków przekazał dla innych powiatów na ten cel  kwotę 382 146,65zł.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu w 2010 roku udzieliło następującej pomocy na usamodzielnienie wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych:

 1. jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 8 osób, które osiągnęły 18 rok życia, ukończyły naukę i opuściły placówkę opiekuńczo-wychowawczą na kwotę ogółem 37 881,00zł. Pomoc ta zależna jest od okresu przebywania wychowanka w placówce opiekuńczo-wychowawczej i może wynieść
  od 100% do 400%, tj. w wysokości od 1 647,00zł do 6 588,00zł;
 2. pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla 7 osób, osiedlających się na terenie Powiatu Bolesławieckiego po opuszczeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej, na kwotę ogółem31 983,00zł. Pomoc ta uzależniona
  jest od potrzeb osoby usamodzielnianej i może wynieść do 300% podstawy,
  tj. do 4 941,00zł;
 3. comiesięczną pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 18 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, którzy uzyskali pełnoletność, a nadal kontynuują naukę, w wysokości ogółem 45 951,00zł. wysokość tej pomocy wynosi miesięcznie dla 1 osoby 494,10zł.

Do końca grudnia 2010r. na powyższe formy pomocy wydano ogółem 115 815,00zł.

            W ramach pracy socjalnej w zakresie wsparcia osób usamodzielniających się z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz w celu zapewnienia opieki dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej, w PCPR
w Bolesławcu w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. były podejmowane następujące działania:

 • przeprowadzono 143 rodzinne wywiady środowiskowe
  i aktualizacyjne u osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze, podejmujących proces usamodzielnienia się,
  w tym kontynuujących naukę;
 • organizowano dowóz do placówek opiekuńczo-wychowawczych poza terenem powiatu bolesławieckiego (środek transportu był zapewniony przez Starostwo Powiatowe w Bolesławcu);
 • dokonywano wraz z osobą usamodzielnianą zakupów: materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu i wyposażenia mieszkania, niezbędnych urządzeń domowych, pomocy naukowych, sprzętu rehabilitacyjnego, sprzętu, który może służyć do podjęcia zatrudnienia,
  w ramach udzielanej przez Centrum pomocy na zagospodarowanie
  w formie rzeczowej dla 11 wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze lub rodziny zastępcze w 2010r.

  II. W ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób       niepełnosprawnych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu realizuje       zadania z zakresu rehabilitacji społecznej.

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie                       w 2010r roku przekazał na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych dla Powiatu Bolesławieckiego środki finansowe w wysokości 1.136.623 zł, jest to20% mniej środków w stosunku do 2009 roku tj. o kwotę  285 079,00zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach zadań z zakresu rehabilitacji społecznej udziela dofinansowania dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( PFRON) na następujące cele:

       1.  do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych,

       2.  na   likwidację   barier   architektonicznych,   w   komunikowaniu   się  i  technicznych

            w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

       3. do zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty                     ortopedyczne i środki pomocnicze,

       4.   na organizację sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

       5.   na tworzenie i działanie warsztatów terapii zajęciowej.

 

Ad.1.Dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym dla osób niepełnosprawnych.

W 2010r. zaplanowano kwotę 18 176,00 zł,    wydatkowano kwotę  18 176,00 zł.

 

Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu w okresie od 1 stycznia  do 31 grudnia 2010 roku wpłynęło 190 wnioskówna dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla 280 osóbwraz z opiekunami (90 opiekunów) na kwotę  220 000,00.

 

            W związku ze znacznie ograniczonymi środkami przekazanymi dla Powiatu Bolesławieckiego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   na  realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, PCPR w roku bieżącym obejmuje dofinansowaniem jedynie osoby niepełnosprawne, które zadeklarowały uczestnictwo w projekcie pt.: „Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na ten cel zaplanowano kwotę18.176 zł, co umożliwiło udzielenie dofinansowania                       dla 20 uczestników Projektu. Do 31 grudnia 2010 roku wypłacono dofinansowanie dla 22 osóbniepełnosprawnych wraz z opiekunami na kwotę 18 176,00 zł.

 

 

 

Ad.2. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się                             i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

            

  W 2010r. zaplanowano  kwotę 45 000,00 zł, wydatkowano kwotę 44 615,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu wpłynęło 91 wniosków na dofinansowanie likwidacji wszystkich barier tj. architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się na kwotę 551 802,00 zł           

   w tym:

    - 40wniosków na likwidację barier arch. na kwotę  415 493,00 zł

    - 41 wniosków na likwidację barier technicznych na kwotę  110 497,00zł,

    - 10wniosków na likwidację barier w komunikowaniu się na kwotę 25 81,00zł

            Ze względu na znacznie ograniczone środki finansowe PFRON, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu nie udzieliło w 2010 roku dofinansowania na likwidację barier architektonicznych, przy czym zrealizowano dofinansowanie likwidacji barier technicznych    i w komunikowaniu się.

            Do 31 grudnia 2010r. zostało zawartych 26umów pomiędzy Starostą Bolesławieckim a osobami niepełnosprawnymi na dofinansowanie likwidacji barier technicznych                          i w komunikowaniu się na kwotę ogółem 44 935,00 zł z przeznaczeniem na:

  1)  Dofinansowanie     w    ramach     likwidacji     barier     technicznych ( dla  25  osób        niepełnosprawnych na łączną kwotę 41 528,00 zł)na zakup:

      -  łóżka rehabilitacyjnego sterowanego na pilota z materacem dla  1 dziecka          niepełnosprawnego,

      -  łóżek rehabilitacyjnych sterowanych na pilota z materacem dla 3 osób                           dorosłych,

      -  foteli sanitarnych-toaletowych na kółkach dla 2 osób dorosłych,

      -  dwóch szyn aluminiowych dla 1 osoby dorosłej poruszającej się na wózku          inwalidzkim,

      -  dwóchramp podjazdowych dla 1 dziecka niepełnosprawnego,

      -  kuchenkielektrycznej z płytą ceramiczną dla 1 osoby niepełnosprawnej                           z dysfunkcją narządu wzroku,

      -  podnośników wannowych dla 2 osób niepełnosprawnych,

      -  krzesełka uchylnego pod prysznic i 2 uchwytów prostych dla 1 osoby          niepełnosprawnej,

      -  schodołazu z zagłówkiem dla 1 dziecka niepełnosprawnego z dysfunkcją          narządu ruchu,

      -  taboretu pod prysznic dla 2 osób niepełnosprawnej,

      -  podnośnika wannowego z nasadką obrotową i wannowego uchwytu          bezpieczeństwa dla 1 osoby niepełnosprawnej,

      -  elektrycznego podnośnika pacjenta dla 1 osoby niepełnosprawnej,

      -  krzesełka toaletowego stacjonarnego dla 2 osób niepełnosprawnych,

      -  nasadki ortopedycznej na sedes dla 2 osób niepełnosprawnych,

      -  krzesełka toaletowego na kółkach dla 1 osoby niepełnosprawnej,

      -  krzesełka do wanny i trzech uchwytów prostych do łazienki dla 1 osoby          niepełnosprawnej,

     -  uchwytu kątowego i krzesełka prysznicowego do łazienki dla 1 osoby          niepełnosprawnej,

      -  uchwytów do łazienki: prostego, uchylnego, wolnostojącego dla 1 osoby           niepełnosprawnej.

 

 2) Dofinansowanie w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się (dla 1 osoby        niepełnosprawnejna kwotę 3 087,00 zł) na zakup:

              - komputera z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem dla 1 osoby                     niepełnosprawnej z dysfunkcją narządu mowy.

 

Ad.3 Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne                            i środki pomocnicze.

 

W 2010r. zaplanowano w 2010 roku kwotę  430 667,00 zł, wydatkowano kwotę 430 608,00 zł

          Do 31 grudnia 2010 roku w PCPR na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze zostało złożonych                      667 wniosków na kwotę 436 608,00 zł (słownie złotych: czterysta trzydzieści sześć tysięcy sześćset osiem).

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze                                w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r. wypłacono ze środków PFRON                   dla  647 osóbna kwotę 428 487,00 zł.

Z tego:

             - dla 89 dzieci – 65 000,00 zł

 - dla 558osób dorosłych –  363 487,00 zł

 

Dofinansowano do następujących przedmiotów ortopedycznych
i środków pomocniczych:

 

 

L.p.

Nazwa przedmiotu, środka ortopedycznego

Ilość osób korzystających
z dofinansowania

Kwota dofinansowania

1.

Pieluchomajtki, cewniki

281

109 400,00 zł

2.

Aparat słuchowy

128

          162 900,00 zł

3.

Wózek inwalidzki

37

30 200,00 zł

4.

Proteza piersi

58

25 500,00 zł

5.

Materac p/odleżynowy

33

30 450,00 zł

6.

Balkonik

13

2 078,00 zł

7.

Protezy

27

38 163,00 zł

8.

Obuwie ortopedyczne

48

23 396,00 zł

9.

Pończocha kikutowa

22

75 691,00 zł

 

Razem:

647

428 487,00 zł

 

W okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r. do PCPR wpłynęło 20 wniosków osób niepełnosprawnych o przyznanie dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego  tj. rowerów rehabilitacyjnych, gorsetów protetycznych na kwotę  8 218,00(słownie złotych: osiem tysięcy dwieście osiemnaście).   Ze względu na ograniczone środki PFRON udzielamy dofinansowania jedynie do zakupu gorsetów protetycznych dla kobiet po mastektomii. Gorsety te są niezbędne kobietom, ponieważ służą do podtrzymywania protez piersi, których zakup jest częściowo refundowany przez NFZ. Do dnia 31 grudnia 2010 roku wypłacono dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla 18 osób niepełnosprawnych na kwotę 2 121,00 zł.

 

Ad.4. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

  

  W 2010r. zaplanowano kwotę  45 000,00 zł, wydatkowano kwotę 44 692,00 zł

           

Do 30 listopada 2009 roku 5 organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych z Powiatu Bolesławieckiego złożyło 9 wnioskówo dofinansowanie                ze środków PFRON organizacji imprez z udziałem osób niepełnosprawnych na kwotę                ogółem 77 242,00 zł.

        Ze względu na niewystarczające w stosunku do potrzeb środki PFRON dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych udzielone jest            w ograniczonym zakresie (nie w pełnej wnioskowanej wysokości oraz w szczególności                  do imprez, w których przewidziano uczestnictwo osób niepełnosprawnych z terenu całego Powiatu Bolesławieckiego).

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wypłacono dofinansowanie dla                                  5 organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Bolesławieckiego na kwotę ogółem 44 692,00 złtj.:

- dla Oddziału Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Bolesławcu na organizację spotkania integracyjnego osób niepełnosprawnych „Opłatek niepełnosprawnych 2010” kwotę 20 671,00 zł(słownie złotych: dwadzieścia tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden)   dla 1000osób niepełnosprawnych i na „Wyjazd leczniczo – rekreacyjno - turystyczny w Świeradowie Zdroju” na kwotę 4 671,00zł (słownie złotych: cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden) dla 34 osóbniepełnosprawnych oraz na „Integracyjną kolonię nad morzem w Międzywodziu” na kwotę 10 692,00 zł(słownie złotych: dziesięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) dla 18 dzieci niepełnosprawnych,

- dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Bolesławcu na „Wycieczkę Integracyjno-Krajoznawczą do Pragi” kwotę 3 928,00zł(słownie złotych: trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) dla 31osób niepełnosprawnych,

- dla klubu Sportowego TOP Bolesławiec na „ Wycieczkę do Kalisza i okolic”               na ogólną kwotę 700,00 zł(słownie złotych: siedemset) dla 10osób niepełnosprawnych,

- dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Bolesławcu na „Wycieczkę integracyjną do Branderburgii” organizowaną dla Koła Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie na kwotę 3 360,00 zł(słownie złotych: trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt) dla 28 osób niepełnosprawnych,

- dla Koła Polskiego Związku Niewidomych w Bolesławcu na obchody Międzynarodowego Dnia Niewidomych i Słabowidzących – „Biała Laska” na kwotę 670,00zł(słownie złotych: sześćset siedemdziesiąt) dla 35osób niepełnosprawnych.

 

 

Ad.5 Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania Warsztatów Terapii Zajęciowej

 

W 2010r. zaplanowano kwotę 493 200,00zł, wydatkowano kwotę 493 200,00 zł         

Koszty działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bolesławcu w 2010 roku wyniosły 493 200,00 zł. Dofinansowanie ze środków PFRON wyniosło 443 880,00zł, co stanowi 90% kosztów działalności Warsztatu.  W 2010 r. w/w środki finansowe za pośrednictwem Powiatu Bolesławieckiego zostały przekazane na konto Warsztatu, za pobyt 30 uczestników przez 12 miesięcy.

Pozostałą część kosztów rocznej działalności Warsztatu tj. 10% tych kosztów                    w wysokości 49 320,00 zł w 2010 roku finansuje Powiat Bolesławiecki z budżetu powiatu zgodnie z Umową Nr ORG.11/10 z dnia 27.01.2010r. zawartą pomiędzy Powiatem Bolesławieckim a Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski                      w Bolesławcu w sprawie udzielania dotacji ze środków budżetu Powiatu na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bolesławcu. Do dnia 31 grudnia 2010 roku Powiat Bolesławiecki przekazał całość dotacji.

 

 

III. W ramach ustawy o repatriacji Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie          realizuje pomoc dla Repatriantów.

 

Od stycznia 2001 r. osobom przybyłym do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy repatriacyjnej oraz przybywającymi z nimi członkom najbliższej rodziny przysługuje pomoc z powiatu w oparciu o przepisy ustawy o repatriacji.

Centrum ze środków budżetu państwa zgodnie z decyzją Urzędu do Spraw Repatriacji                    i Cudzoziemców wypłaca repatriantom jednorazowo pomoc na:

- pokrycie kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania za granicą do miejsca osiedlenia się w RP,

-  zagospodarowanie i bieżące utrzymanie,

-  pokrycie kosztów związanych z podjęciem na terytorium RP nauki przez małoletniego, podlegającego obowiązkowi nauki szkolnej. Do 31 grudnia 2010 roku na w/w zadania wypłacono pomoc finansową na łączną kwotę 42 447,00 zł (słownie złotych: czterdzieści dwa tysiące czterysta czterdzieści siedem) dla 2 rodzin repatriantów.

              Także ze środków budżetu państwa, ale na podstawie decyzji Starosty Bolesławieckiego, Centrum wypłaca dla repatriantów pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem lub adaptacją budynku mieszkalnego w miejscu osiedlenia się na terytorium RP. Pomoc ta stanowi zwrot udokumentowanych i uzasadnionych kosztów, które poniósł repatriant w wyniku remontu.

            Do 31 grudnia 2010r. pomoc pieniężną w związku z remontem lokalu mieszkalnego została wypłacona dla 2 rodzin repatriantów na kwotę ogółem 14 390,00 zł.

 

 

 

IV. Karty parkingowe.

           

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu dla osób niepełnosprawnych                          o obniżonej sprawności ruchowej wydaje karty parkingowe potwierdzające uprawnienia do niestosowania się do niektórych znaków drogowych. Do 31 grudnia 2010 roku wydano 280 kart parkingowych.

 

 V. Realizacja projektu „Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013”,          w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

W 2010 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kontynuowało realizację projektu „Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Celem Projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podwyższenie statusu zawodowego  i społecznego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

W 2010 r. w ramach Projektu objęto wsparciem:

 • 21 osób niepełnosprawnych,
 • 10osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • 10 osób w wieku 15-20 lat, znajdujących się w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych.                                                                    

 

Uczestnicy Projektu zostali zrekrutowani pośród osób korzystających z pomocy społecznej, pozostających bez zatrudnienia, w wieku aktywności zawodowej i zamieszkujących na terenie powiatu bolesławieckiego.

 

Realizowany projekt systemowy obejmował merytorycznie zadania z zakresu:

 1. rozwoju form aktywnej integracji,
 2. upowszechniania aktywnej integracji i pracy socjalnej.

 

Ad. 1) W ramach wsparcia w w/w zakresie:

 1. zrealizowano kursy i szkolenia dla 36 osób, w tym:
 2. 9  osób ukończyło kurs z zakresu podstaw  obsługi komputera,
 3. 16 osób ukończyło kurs prawa jazdy kat. B,
 4. 4 osoby wzięły udział w kursach języka angielskiego i niemieckiego,
 5. 2 osoby ukończyły kurs magazyniera z obsługą komputera, kas fiskalnych i wózków widłowych,
 6. 2osoby ukończyły kurs obsługi kas fiskalnych,
 7. 1osoba wzięła udział w szkoleniu z zakresu elektrycznego sterowania wtryskiem paliwa                         w silnikach Diesla oraz systemów Common Rail,
 8. 1osoba ukończyła kurs księgowości z elementami kadrowo-płacowymi,
 9. 1osoba wzięła udział w szkoleniu z zakresu nowoczesnych instrumentów geodezyjnych;

 

 1. sfinansowano czesne dla 2 osób kontynuujących kształcenie na poziomie policealnym;
 2. dla 41 uczestników Projektu zorganizowano zajęcia z doradztwa zawodowego;
 3. 17 uczestników Projektu objęto indywidualnym poradnictwem psychologicznym;
 4. 41uczestników Projektu uczestniczyło w treningu kompetencji i umiejętności społecznych;
 5. dla 20 osób niepełnosprawnych sfinansowano udział w turnusie rehabilitacyjnym;
 6. 18niepełnosprawnych uczestników Projektu uczestniczyło w zajęciach rehabilitacyjnych oraz w ćwiczeniach usprawniających psychoruchowo.

 

Ad. 2) W ramach upowszechniania aktywnej integracji i pracy socjalnej, Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Bolesławcu zatrudnia dwóch pracowników socjalnych dla potrzeb realizacji projektu.

Data dodania: 2011-01-04 10:42:44

Inne artykuły