Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

2012 cz.2

III. W ramach ustawy o repatriacji Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje pomoc dla Repatriantów.

 

Od stycznia 2001 r. osobom przybyłym do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy repatriacyjnej oraz przybywającymi z nimi członkom najbliższej rodziny przysługuje pomoc z powiatu w oparciu o przepisy ustawy o repatriacji.

Centrum ze środków budżetu państwa zgodnie z decyzją Urzędu do Spraw Repatriacji                    i Cudzoziemców wypłaca repatriantom jednorazowo pomoc na:

- pokrycie kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania za granicą do miejsca osiedlenia się w RP,

-  zagospodarowanie i bieżące utrzymanie,

-  pokrycie kosztów związanych z podjęciem na terytorium RP nauki przez małoletniego, podlegającego obowiązkowi nauki szkolnej.

Do 31 grudnia 2012 roku na w/w zadania wypłacono pomoc finansową na łączną kwotę 26 267,50 zł dla 1 rodziny repatriantów.

              Także ze środków budżetu państwa, ale na podstawie decyzji Starosty Bolesławieckiego, Centrum wypłaca dla repatriantów pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem lub adaptacją budynku mieszkalnego w miejscu osiedlenia się na terytorium RP. Pomoc ta stanowi zwrot udokumentowanych i uzasadnionych kosztów, które poniósł repatriant w wyniku remontu.

            Do 31 grudnia 2012r. pomoc pieniężną w związku z remontem lokalu mieszkalnego została wypłacona dla 2 rodzin repatriantów na kwotę ogółem 15 308,54 zł.

 

 

 

IV. Karty parkingowe.

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu dla osób niepełnosprawnych               o obniżonej sprawności ruchowej wydaje karty parkingowe, potwierdzające uprawnienia do niestosowania się do niektórych znaków drogowych. W 2012 roku wydano 370 kart parkingowych na ogólną kwotę 9 250zł. Koszt wydania jednej karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej wynosi 25 złotych.

 

V.  W roku 2012 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu kontynuowało realizację projektu Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013”,             w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość projektu w 2012 r. wynosiła 328.877,53zł,
w tym dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej: 294.345,39zł, wkład własny projektu , pochodzący ze środków Powiatu Bolesławieckiego wynosił w tym czasie: 34. 532,14 zł.

 

Celem Projektu jest zwiększenie integracji społecznej i zawodowej oraz podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu bolesławieckiego.

 

Uczestnikami Projektu były osoby pozostające bez zatrudnienia, w wieku aktywności zawodowej, korzystające z pomocy społecznej. W 2012 roku wsparciem w ramach projektu objęto 43 osoby,       w tym:  33 osoby niepełnosprawne (w tym 1 osoba niepełnosprawna na oświadczeniu przebywająca w rodzinie zastępczej), 8osób w wieku 15-20 lat przebywających w rodzinach zastępczych, pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 2 osoby usamodzielniające się po opuszczeniu zakładu poprawczego oraz młodzieżowego ośrodka socjoterapii.

 

Wsparcie dla uczestników Projektu w br. obejmowało sfinansowanie:

1)      kursów i szkoleń umożliwiających zdobycie lub podwyższenie umiejętności i kompetencji zawodowych, w tym:

-        kurs z zakresu podstaw  obsługi komputera dla 6 osób,

-        kurs prawa jazdy kat. B dla 14 osób,

-        kurs operatora koparko-ładowarki dla 4 osób,

-        szkolenie okresowe dla przewozu osób lub rzeczy dla 1 osoby,

-        kurs masażu dla 1 osoby,

-        kursyjęzyka angielskiego i niemieckiego dla 8 osób,

-        kurs bukieciarstwa dla 4 osób,

-        kurs kadrowo-płacowy dla 2 osób (w tym dla 1 osoby z obsługą sekretariatu),

-        kurs obsługi kas fiskalnych dla 2 osób,

-        kurs z zakresu technik skutecznej sprzedaży dla 2 osób,

-        kurs obsługi programu AutoCAD stopień 1 i 2  dla 1 osoby,

-        kurs operatora wózka widłowego dla 2 osób,

-        kurs opiekunki osób starszych z nauką języka niemieckiego dla 1 osoby;

2)      zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie gimnazjalnym
 i ponadgimnazjalnym dla 2 osób (w tym zwrot kosztów dojazdu na zajęcia szkolne dla
1 osoby);

3)      zajęć z zakresu doradztwa zawodowego dla 41 osób;

4)      poradnictwa psychologicznego dla 23 osób;

5)      treningów kompetencji i umiejętności społecznych dla 32 osób;

6)      turnusów rehabilitacyjnych w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON dla                    24 osób,

7)       zajęć rehabilitacyjnych i ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo dla 27 osób.

 

Realizacja przedmiotowego projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego stanowi ważne i nieocenione narzędzie w pracy z klientami pomocy społecznej, zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Wychodzi ponad standardowe podejście ograniczające się do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych klientów pomocy społecznej i umożliwia udzielenie kompleksowego wsparcia ukierunkowanego na rozwój i wzmocnienie jednostki         w szerokim spektrum jej życia społeczno-zawodowego.

 

W ramach upowszechniania aktywnej integracji i pracy socjalnej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu zatrudnia dwóch pracowników socjalnych dla potrzeb realizacji Projektu.

 

IV.W ramach realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie podjęto następujące  działania:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu realizując zadania z zakresu pomocy społecznej opracowało Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Bolesławieckim na lata 2012 – 2015.Opracowano również Harmonogram realizacji działań Programu w którym m.in. zawarte są cele szczegółowe, zadania do realizacji i działania jakie będą podejmowane w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Realizacja Programu będzie przebiegała wielopoziomowo, tj. przy współpracy wszystkich instytucji i organizacji zobowiązanych do podejmowania działań na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie.

 

 

Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej:

- funkcjonowanie na terenie Powiatu Bolesławieckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który oprócz pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, stworzyłby możliwość stałego korzystania ze specjalistycznego poradnictwa dla mieszkańców powiatu.

 

 

Sprawozdanie z działalności Zespołu do spraw Pieczy Zastępczej za rok 2012r., utworzonego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie                           w Bolesławcu, wraz  z wykazem potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej.

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 38.IV/11 Starosty Bolesławieckiego z dnia 12 września 2011r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu zostało wyznaczone                               na Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

W związku z powyższym w roku 2012  utworzonoZespół do spraw Pieczy Zastępczej,                    w którego skład wchodzą:

  • starszy pracownik socjalny(pełniący funkcję zastępcy kierownika PCPR),

·         starszy specjalista pracy z rodziną,

·         2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, w tym 1 koordynator zatrudniony na umowę zlecenie od 1 lipca 2012 r. w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na 2012 rok pn. ,,Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

 

Zespół do spraw pieczy zastępczejw 2012r. obejmował swoją opieką 136 rodzin zastępczych (w których przebywało 174 dzieci), w tym 92 rodziny to rodziny spokrewnione, a pozostałe 44 rodziny to rodziny  niezawodowe, w tym: 1 rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego.

Zgodnie z art. 77 ust. 4 ustawyz dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U. nr 149, poz. 887 z późn. zm.) koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, wchodzący w skład w/w Zespołu na wniosek rodzin obejmują opieką łącznie 60 rodzin zastępczych, tj. każdy po 30 rodzin zastępczych. W stosunku do rodzin zastępczych nieobjętych opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, tj. 76  rodzin zastępczych zadania koordynatora pieczy zastępczej wykonuje starszy pracownik socjalny, który także jest członkiem powyższego Zespołu.

 

 

 

Poniżej przedstawia się efekty pracy Zespołu do spraw pieczy zastępczej za 2012r.:

1.      Prowadzono kampanię informacyjną dotyczącą naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka w lokalnych mediach, na stronach internetowych instytucji państwowych, samorządowych, za pośrednictwem ośrodków pomocy społecznej i organizacji pozarządowych oraz parafii kościelnych z terenu Powiatu Bolesławieckiego.

 

2.      Procedurą kwalifikacyjną na szkolenie do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej objęto 10 kandydatów. Zakwalifikowano 5 osób, które objęto badaniami psychologicznymi i pedagogicznymi. Po otrzymaniu przez nich pozytywnych opinii zostały one objęte szkoleniem.    

 

3.      Zorganizowano szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, które zostało przeprowadzone w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu w okresie od 29.09.2012r. do 20.10.2012r.                        w wymiarze 50 godzin, Programem Szkoleniowym „RODZINA” licencjonowanym przez Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” w Krakowie zatwierdzonym przez Ministra Polityki Społecznej decyzjami z dnia 21 października 2004 roku, nr DPS-VI-4122-40-WB/04 oraz z dnia 12 kwietnia 2005 roku, nr DPS-IV-4111-28-WB/05. Zajęcia prowadziło 2 trenerów rodzinnej opieki zastępczej zatrudnionych na umowę zlecenie. Ponadto 10 godzin szkolenia kandydaci odbywali w formie praktyki w Domu Dziecka p.w. Św. Józefa Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek w Bolesławcu.

Szkolenie ukończyło 5 osób, któreotrzymały świadectwa ukończenia szkoleniadla kandydatów do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej, w tym 3 uczestników uzyskało zaświadczenia kwalifikacyjne zawierające potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej.Aktualnie u 4 przeszkolonych osób przebywają dzieci                                na mocy postanowienia Sądu Rodzinnego.

 

4.      Udzielono pomocy i wsparcia oraz podniesiono kompetencje rodzicielskie                            7 rodzinom  zastępczym, które zgłosiły problemy opiekuńczo – wychowawcze z dzieckiem.

 

5.      Współpracowano ze środowiskiem lokalnym rodzin zastępczych, w szczególności                z ośrodkami pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, organizacjami społecznymi w celu realizacji zadań Zespołu do spraw Pieczy Zastępczej.

 

6.      Dokonano 132 okresowych ocen sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, na podstawie których sformułowano tyleż samo opinii dotyczących zasadności pobytu dziecka w pieczy zastępczej i przekazano do właściwego sądu rodzinnego. W 8 przypadkach stwierdzono brak zasadności dalszego pobytu dziecka w rodzinie zastępczej. Ocena sytuacji dziecka przeprowadzana jest w miarę potrzeb, jednak w przypadku dzieci, w wieku poniżej  lat 3 nie rzadziej niż co 3 miesiące, a w przypadku dzieci starszych nie rzadziej niż co 6 miesięcy.

 

7.      We współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą dla 40 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej opracowano plany pomocy dziecku.

 

8.      Przeprowadzono szkolenie dla 5 osób sprawujących funkcję rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, ustanowionych w 2012 roku, według indywidualnego planu w zależności od potrzeb rodziny i dziecka.

 

9.      Przeprowadzono na wniosek Sądu Rodzinnego 20 analiz sytuacji osobistej, rodzinnej   i majątkowej u kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, z czego w 7 przypadkach w/w kandydaci nie spełniali warunków, o których mowa w art. 42  Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U. nr 149, poz. 887 z późn. zm.).

 

10.  Zgłoszono do Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego we Wrocławiu, Archidiecezjalnej Poradni Adopcyjnej 5 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, w celu przeprowadzenia procedury adopcyjnej.

 

11.   Monitorowano procedurę adopcyjną dla 4 dzieci z 4 rodzin zastępczych niezawodowych. U 3 rodzin zastępczych trwa nadal postępowanie adopcyjne.

 

W związku z realizacją zadań w zakresie wsparcia dziecka i rodziny nałożonych wyżej cytowaną ustawą Zespół do spraw Pieczy Zastępczej opracował w 2012r. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014, w którym zawarto coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych, a założone cele będą służyć rozwojowi pieczy zastępczej zapewniającej każdemu dziecku całkowicie lub częściowo pozbawionemu opieki rodziców, stabilne i bezpieczne środowisko wychowawcze.

Ponadto w w/w Programie wskazano na konieczność podjęcia działań w szczególności w zakresie wspierania i tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej. Działania określone w Programie są kontynuacją podejmowanych działań w obszarze wsparcia dziecka                      i rodziny w Powiecie Bolesławieckim. Program jest zgodny z założeniami Strategii Rozwiązania Problemów Społecznych w Powiecie Bolesławieckim na lata 2008 – 2015.

 

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu realizujący zadania  organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w związku z ogłoszeniem przez Ministra Pracy                   i Polityki Społecznej otwartych konkursów ofert w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012, Centrum złożyło dwie oferty konkursowe tj.:

1.  Na dofinasowanie realizacji zadania;  „Szkolenie rodzin zastępczych, osób  prowadzących rodzinne domy dziecka oraz  dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego”ogłoszonego w dniu 30 marca 2012r. Program przewidywał dofinansowanie              w formie dotacji (dotyczącej kosztów kadry szkolącej). W dniu 19.06.2012r. Powiat Bolesławiecki przyjął dotację w  wys. 5 491,75 zł, co stanowi 50% kosztów realizacji całości zadania finansowanego ze środków budżetu państwa. Zadanie zostało zrealizowane do dnia                31 grudnia 2012r. zgodnie z Umową Nr 1/2012 zawartą w dniu 18 września 2012r.pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Bolesławieckim dotyczącej wsparcia, środkami finansowanymi w formie dotacji celowej, realizowanego przez Powiat Bolesławiecki zadania publicznego w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012 rok „Szkolenie rodzin zastępczych, osób  prowadzących rodzinne domy dziecka oraz  dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego”.

2. Na dofinasowanie realizacji zadania: „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” ogłoszonego w dniu 18 kwietnia 2012r.. Po rozstrzygnięciu konkursu w ramach  Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 pn. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” Powiat Bolesławiecki otrzymał dotację celową na realizację zadania wynikającego z treści złożonej oferty. Wnioskowana kwota dotacji ze środków budżetu państwa do ww. programu wynosiła 7 610,40 zł, przy wkładzie własnym na wykonanie zadania publicznego przez realizatora zadnia – 8 545,05 zł. Od 01 lipca 2012r. do 31 grudnia 2012r. został zatrudniony koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w formie umowy – zlecenia.Zadanie zostało zrealizowane do dnia 31 grudnia 2012r. zgodnie z Umową Nr 09/02/2012/K zawartą pomiędzy Ministrem Pracy i polityki Społecznej a Powiatem Bolesławieckim o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012 rok „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

 

 

Wykaz potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej:

- utworzenie na terenie Powiatu Bolesławieckiego 1 rodziny zastępczej zawodowej, pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, w której umieszczane byłyby dzieci w wieku powyżej 10 roku życia, zgodnie z ustalonym corocznym limitem rodzin zastępczych zawodowych, ujętym w Powiatowym Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012 – 2014 dla Powiatu Bolesławieckiego,

- tworzenie na terenie Powiatu Bolesławieckiego rodzinnych domów dziecka w ramach rodzinnej pieczy zastępczej.

Data dodania: 2013-03-08 12:13:30

Inne artykuły