Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

2012 cz.I

Sprawozdanie z działalności

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Bolesławcu za 2012 rok wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz  z działalności

Zespołu do spraw Pieczy Zastępczej za rok 2012r. wraz  z wykazem potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolesławiec, dnia 04.01.2013 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie   w Bolesławcu za 2012 rok wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcudziała od 1 stycznia 1999r.   i zostało powołane Uchwałą Rady Powiatu Bolesławieckiego w celu wykonywania zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej.

Centrum jest samodzielną jednostką organizacyjno – budżetową Powiatu. Działaniem swoim obejmuje mieszkańców z terenu Powiatu Bolesławieckiego.

 W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu zatrudnionych było w 2012r. 10 osób na 9,5  etatu, w tym:  

                                                                                                                                         kierownik,                                                                                                                             2  pracowników socjalnych, zajmujących się:

-  1 pracownik socjalny zajmujący się udzielaniem pomocy osobom niepełnosprawnym   i repatriantom,

1 pracownik socjalny, zajmujący się umieszczaniem w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i usamodzielnieniami pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych  i rodzin zastępczych,

·         st. specjalista ds. rodzin zastępczych (obsługa administracyjna spraw rodzin zastępczych,  sporządzanie decyzji w sprawie świadczeń rodzinom zastępczym, naliczanie wysokości w/w świadczeń, sporządzanie decyzji w sprawie ustalenia opłaty rodzicom biologicznym za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej, sporządzanie sprawozdań w programie POMOST),

·         referent administracyjno – biurowy (obsługa administracyjna spraw pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych, sporządzanie decyzji  i naliczanie wysokości przysługujących świadczeń w/w,sporządzanie decyzji w sprawie ustalania opłaty rodzicom biologicznym za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej, sporządzanie i realizacja porozumień  z powiatami i gminami właściwymi ze względu na zamieszkanie dziecka przed umieszczeniem po raz pierwszy w pierwszej formie opieki zastępczej w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, pochodzącego z innego powiatu i gminy, umieszczonego w rodzinie zastępczej),

·         główny księgowy,

  •  pomoc administracyjna, 1/2 etatu (obsługa kadrowo-płacowa Centrum, obsługa programu bankowego, prowadzenie archiwum PCPR, obsługa strony internetowej Centrum, administrowanie danymi w systemie informatycznym, rozliczanie składek w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, sporządzanie deklaracji dotyczących wynagrodzeń pracowników oraz sporządzanie sprawozdań GUS).

Na podstawie Zarządzenia Nr 38.IV/11 Starosty Bolesławieckiego z dnia 12 września 2011 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu zostało wyznaczone              na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.W związku z powyższym od 1 stycznia 2012r. w PCPR w Bolesławcu  utworzonoZespół do spraw Pieczy Zastępczej, w skład którego wchodzą:

  • starszy pracownik socjalny(pełniący funkcję zastępcy kierownika PCPR),

·            starszy specjalista pracy z rodziną,

·            2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, w tym 1 koordynator zatrudniony na umowę zlecenie od 1 lipca 2012 r. w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na 2012 rok pn. ,,Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

 

Ponadto PCPR w 2012 roku w ramach realizacji projektu  pt. „Aktywni Społecznie  w Powiecie Bolesławieckim 2008-2013” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zatrudniało 3 osoby na 2,5 etatu, tj.

·           2 pracowników socjalnych,

·           starszego  specjalistę do spraw sprawozdawczości i rozliczeń, ½ etatu.

 

Poza tym od 1 sierpnia 2012r.  w związku z realizacją pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2012r. (porozumienie, zawarte pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Powiatem Bolesławieckim), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu zatrudniło na umowę zlecenie 1 osobę do realizacji w/w programu.

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu realizowało w 2012r. zadania powiatu wynikające z:

  • Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U. nr 149, poz. 887 z późn. zm.),
  • Ustawy z dnia 12 marca.2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. z 2009r. Dz. U.    Nr 175 poz. 1362 z późn. zm),
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tekst jedn. Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),
  • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie          (Dz. U. z 2005 r., Nr 180 poz.1493 z późn. zm.),
  • Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r., Nr 53, poz. 532 z późn. zm.).

 

I. W ramach ustawy o pomocy społecznej i ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizujemy następujące zadania:

 

1.      Pomoc dla rodzin zastępczych.

Jednym z zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu jest realizacja zadań dotyczących opieki nad dzieckiem i rodziną. W/w kwestię do 31.12.2011 r. regulowała  ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. z 2009 r.   Dz.U Nr 175, poz. 1362  z późn. zm.), a od 01.01.2012 r. reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. nr 149, poz. 887  z późniejszymi zmianami).

Piecza zastępczajest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki            i wychowania przez rodziców. Piecza zastępcza może być sprawowana w formie rodzinnej  lub instytucjonalnej. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu. Objęcie dziecka formą pieczy zastępczej następuje na okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności, jednakże osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając  w pieczy zastępczej może za zgodą rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej przebywać w niej na dotychczasowych zasadach , nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli:- uczy się w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego lub legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni,  na kursach.

Wejście w życie od 01.01.2012 r. nowej ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. nr 149, poz. 887 z późniejszymi zmianami) wprowadziło zmiany dotyczące rodzajów rodzinzastępczych.

Do 31.12.2011 r. wyróżniało się rodzinyzastępcze:

1) spokrewnione z dzieckiem;
2) niespokrewnione z dzieckiem;
3) zawodowe niespokrewnione z dzieckiem:
           a) wielodzietne,
           b) specjalistyczne,
           c) o charakterze pogotowia rodzinnego.

Po zmianach, tj. od 01.01.2012 r.,  formami rodzinnej pieczy zastępczej są:
a) rodzina zastępcza:

-        spokrewniona (osoby będące wstępnymi lub rodzeństwem dziecka),

-        niezawodowa (osoby niebędące wstępnymi lub rodzeństwem dziecka)

-        zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna.

b) rodzinny dom dziecka.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w kwocie (art. 80 w/w ustawy):
- 660 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;
- 1000 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.
Wysokość powyższego świadczenia pomniejsza się o kwotę nie wyższą niż 50% dochodu dziecka, przez który rozumie się otrzymywane alimenty, rentę rodzinną oraz uposażenie rodzinne.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz rodzinie zastępczej zawodowej  na dziecko umieszczone na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka. Ponadto zgodnie z art. 83 ust. 1 wskazanej ustawy starosta może przyznać świadczenie na pokrycie:

a)      niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo,

b)      wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  wprowadziła wypłatę nowych, dodatkowych świadczeń tj. dofinansowanie do wypoczynku dzieci dla wszystkich rodzajów rodzin zastępczych,  pokrycie wydatków na remont lokalu dla rodzin zawodowych, pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem lokalu dla zawodowych i niezawodowych rodzin zastępczych, pokrycie kosztów związanych z zatrudnianiem rodzin pomocowych (w razie nieobecności lub choroby rodziców zastępczych).

Przyznanie oraz odmowa przyznania dla rodzin zastępczych świadczeń, dodatków
i dofinansowania do wypoczynku,  następuje w drodze decyzji (wydano ich w 2012r. – 431).

W 2012 r. Centrum wypłacało świadczenia 136 rodzinom zastępczym, w których przebywało 174 dzieci na łączną kwotę 1 500 540,24 zł.

Na ogólną liczbę 136  funkcjonujących w 2012 r. rodzin zastępczych:

-        92 rodzin (68%) to rodziny spokrewnione,

-        44 rodzin(32%)to rodziny  niezawodowe, w tym: 1 rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego.

 

Od 1 listopada 2004 r. w Powiecie Bolesławieckim funkcjonuje 1 rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego. Rodzina posiada kwalifikacje do pełnienia rodzinnej opieki zastępczej i jest zatrudniona na umowę cywilno-prawną.          W rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego mogą przebywać dzieci (jednocześnie nie więcej, niż 3), które wymagają natychmiastowego zapewnienia opieki ze względu na zagrożenie zdrowia i życia. Jest to forma opieki interwencyjnej, okresowej do czasu unormowania się sytuacji prawnej dziecka (najdłużej 8 miesięcy). Po tym czasie  w zależności od decyzji Sądu Rodzinnego dziecko może powrócić do rodziców biologicznych lub zostać umieszczone w innej rodzinie zastępczej albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Do rodziny tej są przyjmowane dzieci na podstawie postanowienia Sądu Rodzinnego lub w przypadku interwencji doprowadzane przez Policję o każdym czasie, w ciągu doby.

Od momentu funkcjonowania rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego przebywało w niej 48 dzieci. Aktualnie w w/w rodzinie zastępczej przebywa 1 dziecko.

 

 

 

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu w 2012r. uzyskało dotację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na dofinansowanie realizacji zadania własnego powiatu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w łącznej wysokości 50 614,06zł, w tym dotacja na utrzymanie dziecka w rodzinach zastępczych niezawodowych wyniosła 40 475zł, a dotacja na wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej wyniosła 10 139,06zł.

 

Ponadto dla40 dzieci pochodzącychz terenu Powiatu Bolesławieckiego, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych (16) powiatów, Starostwo Powiatowe w Bolesławcu przekazało w 2012 r. na wniosek PCPR środki finansowe w wysokości 425 927,75 . na pokrycie kosztów utrzymania tych dzieci, zgodnie z zawartymi Porozumieniami. Koszty utrzymania dzieci w tych rodzinach zastępczych uzależnione są
od wysokości świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej zgodnie z przepisami.
 

Wejście w życie od 01.01.2012 r. nowej ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. nr 149, poz. 887 z późniejszymi zmianami) wprowadziło współfinansowanie gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w rodzinnej pieczy zastępczej,  w wysokości:

1)      10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka — w pierwszym roku pobytu dziecka  w rodzinnej pieczy zastępczej;

2)      30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka — w drugim roku pobytu dziecka  w rodzinnej pieczy zastępczej;

3)      50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka — w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej.

Zwrot przez gminy wydatków poniesionych przez Powiat Bolesławiecki na opiekę              i wychowanie 19 dzieci umieszczonych w 2012 r. w rodzinach zastępczych wyniósł
11 946,47 zł.

 

             W 2012r. – powstało 16 nowych rodzin zastępczych w których umieszczono 21 dzieci. Powyższe rodzinyzostały objęte pomocą Centrum.

Dzieci opuszczające rodziny zastępcze po osiągnięciu pełnoletności otrzymują
z Centrum określone formy pomocy. W roku 2012 dla osób usamodzielnianych z rodzin zastępczych wydatkowano kwotę 180 628,36 zł na następujące formy pomocy:

-      jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie - udzielono 4 wychowankom na łączną kwotę 18 123 zł. Pomoc ta zależna jest od okresu przebywania wychowanka w rodzinie zastępczej i w przypadku osoby usamodzielnianej, która opuściła rodzinę zastępczą do 31.12.2011 r. może wynosić od 100% do 400%, tj. w wysokości od 1 647zł do 6 588 zł (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej), natomiast w przypadku osoby usamodzielnianej, która opuściła rodzinę zastępczą po 01.01.2012r. może wysokość od 1 650zł do 6 600 zł (zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);

-      pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej - skorzystało 7 osób, które osiedliły się na terenie Powiatu Bolesławieckiego, na łączną kwotę
25 369,90zł. Pomoc ta uzależniona jest od potrzeb osoby usamodzielnianej i może wynieść do 300% podstawy, tj. do 4 941zł w przypadku osoby usamodzielnianej, która opuściła rodzinę zastępczą do 31.12.2011 r. (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej), natomiast w przypadku osoby usamodzielnianej, która opuściła rodzinę zastępczą po 01.01.2012 r. pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana  w wysokości nie niższej niż 1 500 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 3 000 zł (zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);

-      comiesięczną pomoc na kontynuowanie nauki uzyskało 33 osób w łącznej wysokości 137 135,46zł. Wysokość tej pomocy w przypadku osoby usamodzielnianej, która opuściła rodzinę zastępczą do 31.12.2011 r. wynosi miesięcznie dla 1 osoby 494,10 zł (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej), natomiast w przypadku osoby usamodzielnianej, która opuściła rodzinę zastępczą po 01.01.2012 r. wynosi miesięcznie 500,00 zł (zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

 

Od 1 stycznia 2012r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu prowadzi postępowanie w sprawie ustalenia opłaty rodzicom biologicznym za pobyt ich dziecka      w rodzinnej pieczy zastępczej. W związku z powyższym wszczęto w w/w zakresie 100 postępowań  i wydano 60 decyzji administracyjnych. W 2 przypadkach ustalono powyższe opłaty, a w pozostałych (58) umorzono z uwagi na: długotrwałą chorobę, orzeczoną niepełnosprawność, pobyt osoby zobowiązanej w zakładzie karnym oraz dochód na osobę w rodzinie nie przekraczający 800zł.

 

2. Kierowanie do placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz udzielanie pomocy na usamodzielnienie osobom, o których mowa w art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu kieruje małoletnie dzieci
do placówek opiekuńczo-wychowawczych na podstawie postanowień Sądu Rodzinnego.

            W 2012 roku Powiat Bolesławiecki ponosił wydatki na utrzymanie 22 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Bolesławieckiego a umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie 3 innych powiatów i 2 miast, tj. Miasta Jelenia Góra, Miasta Warszawa, Powiatu Lubańskiego, Powiatu Jaworskiego, Powiatu Pilskiego w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce. Koszt ten ustalany jest  przez Starostę Powiatu i ogłaszany w Dzienniku Urzędowym danego Województwa. W zależności od placówki i powiatu kwota ta wynosiła od 2 225,03 zł do 5 012,93 zł. Ogółem Powiat Bolesławiecki w roku2012 tytułem w/w wydatków przekazał dla innych powiatów na ten cel kwotę 461 992,10 zł.

Wejście w życie od 01.01.2012 r. nowej ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. nr 149, poz. 887 z późniejszymi zmianami) wprowadziło współfinansowanie gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w instytucjonalnej pieczy zastępczej, w wysokości:

4)      10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka — w pierwszym roku pobytu dziecka  w instytucjonalnej pieczy zastępczej;

5)      30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka — w drugim roku pobytu dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej;

6)      50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka — w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Zwrot przez gminy wydatków poniesionych przez Powiat Bolesławiecki na opiekę              i wychowanie 19 dzieci umieszczonych w 2012 r. w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wyniósł-33 066,32zł.
 

Na terenie Powiatu Bolesławieckiego funkcjonuje Dom Dziecka Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek w Bolesławcu przy ul. Kubika 4.

Zgodnie z zawartą Umową NR ORG. 199/2011 z dnia 30 grudnia 2011r. pomiędzy Powiatem Bolesławieckim a Zgromadzeniem Sióstr Św. Elżbiety Prowincja Wrocławska  w sprawie zlecenia realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego
na zapewnieniu w latach 2012 – 2016całodobowej opieki i wychowania dla 30 dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej, Powiat Bolesławiecki przekazał dla Domu Dziecka Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek w Bolesławcu w 2012 r. dotację w wysokości 828 313,20 zł.

 W placówce tej w 2012 r. przebywało 48 dzieci, w tym5 dzieci pochodzących z terenu innych powiatów. Powiaty te na podstawie zawartych porozumień przekazały dla Powiatu Bolesławieckiego środki finansowe w związku  z ponoszonymi wydatkami na ich utrzymanie w Domu Dziecka w Bolesławcu.

Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie 1 dziecka w Domu Dziecka Sióstr Elżbietanek w Bolesławcu w 2012r., wyliczone na podstawie poniesionych wydatków na utrzymanie dzieci w placówce w 2011r. zgodnie z art.196 ust.1 z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2011r., Nr 149, poz.887 z późn.zm.) wynoszą 2 376,76zł. (Zarządzenie Starosty Powiatu Bolesławieckiego ogłoszone  w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2012r., poz. 363).

 

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu w 2012r. udzieliło na ogólną kwotę 72 920,22 zł następującej pomocy na usamodzielnienie wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych:

-      jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie udzielono 4 wychowankom na łączną kwotę 18 141,00 zł. Pomoc ta zależna jest od okresu przebywania wychowanka  w placówce opiekuńczo - wychowawczej i może wynosić od 1.650 zł do 6.600 zł;

-      pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej, z której skorzystała 1 osoba, która po opuszczeniu placówki osiedliły się na terenie Powiatu Bolesławieckiego, na kwotę ogółem 1 500 . Pomoc ta uzależniona jest od potrzeb osoby usamodzielnianej  i może wynieść nie mniej niż 1 500 zł;

-      comiesięczną pomoc na kontynuowanie nauki uzyskało 12 osób w łącznej wysokości  53 279,22 zł.Wysokość tej pomocy w przypadku osoby usamodzielnianej, która opuściła placówkę opiekuńczo - wychowawczą do 31.12.2011 r. wynosi miesięcznie dla 1 osoby 494,10 zł (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej), natomiast w przypadku osoby usamodzielnianej, która opuściła placówkę opiekuńczo - wychowawczą po 01.01.2012 r. wynosi miesięcznie 500,00 zł (zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

 

W ramach pracy socjalnej w zakresie wsparcia osób usamodzielniających się    z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz w celu zapewnienia opieki dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej, w PCPR w Bolesławcu były podejmowane następujące działania:

- w 2012r.przeprowadzono 54 rodzinnych wywiadów środowiskowych
i aktualizacyjnych u osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze, podejmujących proces usamodzielnienia się,
w tym kontynuujących naukę;

- dokonano wraz z 8 osobami usamodzielnianymi opuszczającymi placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziny zastępcze realizacji pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej zakupów: materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu i wyposażenia mieszkania, urządzeń domowych, pomocy naukowych, sprzętu rehabilitacyjnego oraz sprzętu, który może służyć do podjęcia zatrudnienia.


Ponadto organizowano dowóz do placówek opiekuńczo-wychowawczych poza terenem powiatu bolesławieckiego 8 dzieci (środek transportu był zapewniony przez Starostwo Powiatowe w Bolesławcu);

 

II. W ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób       niepełnosprawnych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu realizuje       zadania z zakresu rehabilitacji społecznej.

 

W 2012 roku Powiat Bolesławiecki na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej przekazał ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie środki finansowe w wysokości 1.520.597 zł z tego PCPR  w Bolesławcu wydatkowało kwotę  1.517.484 zł.             

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach zadań z zakresu rehabilitacji społecznej udziela dofinansowania dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( PFRON) na następujące cele:

       1.  do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych,

       2.  na   likwidację   barier   architektonicznych,   w   komunikowaniu   się  i  technicznych

            w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

       3. do zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty                     ortopedyczne i środki pomocnicze,

       4.   na organizację sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

       5.   na tworzenie i działanie warsztatów terapii zajęciowej.

 

Ad.1.Dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym dla osób niepełnosprawnych.

                            

Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu w okresie od 1 stycznia  do 31 grudnia 2012roku wpłynęło 79wnioskówna dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla 111osóbwraz z opiekunami (32opiekunów) na kwotę  89.000.

            Ze względu na niewystarczające środki przekazane przez PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w roku 2012 PCPR w Bolesławcu objęło dofinansowaniem osoby niepełnosprawne, które zadeklarowały uczestnictwo w projekciept.: „Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII oraz dzieci niepełnosprawne do 18 roku życia, dzieci i młodzież uczącą się a przebywającą w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych lub ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych i ich opiekunów.

Od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wypłacono dofinansowanie dla 28 osób niepełnosprawnych i ich 17 opiekunów oraz dla 29 dzieci niepełnosprawnych i ich 27 opiekunów. Ogółem dla 95 osób na kwotę 79. 635zł.

 

 

Ad.2.   Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowanius

 i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

 

                

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu wpłynęło 44 wniosków na dofinansowanie likwidacji wszystkich barier tj. architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się na kwotę 163.000 zł.           

 

           

    W 2012 roku udzielono dofinansowania na likwidację barier technicznych   i w komunikowaniu się  na kwotę 65.870 zł.

1) Dofinansowanie w    ramach   likwidacji   barier   technicznych 

(dla  27  osób  niepełnosprawnych łączną kwotę 59.714 zł)na zakup:

·         schodołazu dla 1 osoby dorosłej niepełnosprawnej,

·         łóżka rehabilitacyjnego sterowanego na pilota z materacem oraz fotela toaletowo-

       sanitarnego  na kółkach dla 1 osoby dorosłej niepełnosprawnej,

·         łóżka rehabilitacyjnego sterowanego na pilota z materacem dla 11 osób

        niepełnosprawnych,

·         łóżka rehabilitacyjnego sterowanego na pilota bez materaca dla 3 osób niepełnosprawnych,

·         video lupy „Looky Plus” dla 1 dziecka niepełnosprawnego,

·         leżaka kąpielowego dla 1 dziecka niepełnosprawnego,

·         siedziska wannowego z regulacją i 1 uchwytu uchylnego dla 1 osoby 

       niepełnosprawnej,

·         aluminiowego podjazdu składanego (teleskopowego) z powierzchnią    antypoślizgową i kratą antypoślizgową ząbkowaną dla 1 osoby niepełnosprawnej,

·         bramy automatycznej dla 1 osoby niepełnosprawnej,

·         krzesła toaletowego dla 6 osób niepełnosprawnych.

 

2) Dofinansowanie w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się (dla 3 osób        niepełnosprawnych w tym dla 2 dzieci)na kwotę 6.156 zł na zakup:

               - komputera przenośnego dla 2 dzieci niepełnosprawnych,

                - telefonu komórkowego „Nokia” oraz programu udźwiękawiającego „Mobile

                  Speak” dla 1 osoby niepełnosprawnej niedowidzącej.

 

    Ponadto w roku 2012 roku udzielono również dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych dla 2 osób niepełnosprawnych na kwotę ogółem 21.182 zł na dostosowanie łazienek do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

 

 

Ad.3 Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty                    ortopedyczne  i środki pomocnicze.

                                             

          W2012roku wydatkowano kwotę 826.208 zł  (słownie złotych: osiemset dwadzieścia sześć tysięcy dwieście osiem)na realizację 1212 wniosków osób niepełnosprawnych,  z tego:

- na ddofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze     wypłacono ze środków PFRON dla  1181osóbna kwotę 815.125 (dla 250dzieci – 180.000, dla 931osób dorosłych –  635.125),

- na dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnegodla 31 osób na kwotę11.083 zł

Dofinansowanodo następujących przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych:

L.p.

Nazwa przedmiotu, środka ortopedycznego

Ilość osób korzystających
z dofinansowania

Kwota dofinansowania

1.

Pieluchomajtki, cewniki

612

181.000 zł

2.

Aparat słuchowy

286

         406.459 zł

3.

Wózek inwalidzki

54

45.000 zł

4.

Proteza piersi

69

46.600 zł

5.

Materac p/odleżynowy

56

57.000 zł

6.

Balkonik

12

1.066 zł

7.

Protezy

13

38.000 zł

8.

Obuwie ortopedyczne

58

37.500 zł

9.

Kule

21

2.500 zł

 

Razem:

1181

815.125 zl

 

W okresie od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. do PCPR wpłynęło 39 wnioskio sób niepełnosprawnych o przyznanie dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego  tj. rowerów rehabilitacyjnych, gorsetów protetycznych na kwotę  30.000(słownie złotych: trzydzieści tysięcy). Do końca grudnia 2012 roku z dofinansowania skorzystało 31 osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 11.083 zł.

Ad.4. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.                 

Do 30 listopada 2011roku 4 organizacjepozarządowedziałającena rzecz osób niepełnosprawnych z Powiatu Bolesławieckiego złożyło 8wnioskówo dofinansowanie                  w 2012r.ze środków PFRON organizacji imprez z udziałem osób niepełnosprawnych na kwotę ogółem 81.528.

        Od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r. wypłacono dofinansowanie dla 8organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Bolesławieckiego na kwotę ogółem 71.049tj.:

1)dla Oddziału Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Bolesławcu naogólną kwotę 46.611,00 zł, w tym:

- naorganizację spotkania integracyjnego osób niepełnosprawnych „Opłatek niepełnosprawnych 2012” kwotę 20.221(słownie złotych: dwadzieścia tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) dla 1000 osób niepełnosprawnych,

-na „Wyjazd integracyjno – turystyczno-rehabilitacyjnydo Jarosławca” na kwotę  14.320 (słownie złotych: czternaści tysięcy trzysta dwadzieścia) dla 25dzieci niepełnosprawnychwraz z opiekunami,

-na „Integracyjną kolonię nad morzem w Jarosławcu” na kwotę  12.070 (słownie złotych: dwanaście tysięcy siedemdziesiąt) dla 20dzieci niepełnosprawnych,

2)dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Bolesławcuna ogólną kwotę:

-na „Akademię z okazji 15-lecia działania SON” na  kwotę 2.460(słownie złotych: dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt) dla 300osób niepełnosprawnych,

- na „Wycieczkę integracyjno-Krajoznawczą do ziemi Kłodzkiej i okolic” na kwotę 5.157 zł (słownie złotych: pięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem)dla 49 osób niepełnosprawnych,

- na „Wyjazd integracyjno-turystyczny w Góry Świętokrzyskie” dla Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie na kwotę 13.101 zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy sto jeden) dla 47 osób niepełnosprawnych,

3)dla Koła Polskiego Związku Niewidomych w Bolesławcu na obchody Międzynarodowego Dnia Niewidomych i Słabowidzących – „Biała Laska” na kwotę 840(słownie złotych: osiemset czterdzieści) dla 35 osób niepełnosprawnych,

4)dla Polskiego Czerwonego Krzyża, Dolnośląskiego Zarządu Okręgowego, Zarząd Rejonowy w Bolesławcu na „Zabawę integracyjną dla dzieci niepełnosprawnych” na ogólną kwotę 2.880 zł(słownie złotych: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt)dla 80 dzieci niepełnosprawnych.

 

 

 

Ad.5Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania Warsztatów Terapii Zajęciowej.

 

 

W 2012 roku Powiat Bolesławiecki przekazał na tworzenie i działalność warsztatu terapii zajęciowej w Bolesławcu kwotę 503.550,00 zł, w tym:

- 453.545,00zł ze środków PFRON,

- 50.005,00zł ze środków budżetu Powiatu.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Bolesławcu od 01 grudnia 2012 roku zwiększył o 5 osób niepełnosprawnych liczbę uczestników Warsztatu przez utworzenie dodatkowej pracowni krawiecko-artystycznej. Dofinansowanie ze środków PFRON wyniosło               453.545,00 zł, w tym na dofinasowanie kosztów rocznej działalności Warsztatu w wysokości  450.045,00 zł, co stanowi 90% kosztów rocznej działalności Warsztatu w 2012 roku oraz dofinansowanie kosztów wyposażenia dodatkowej pracowni krawiecko-artystycznej w wysokości 3.500,00 zł (stanowi to 70% całkowitych kosztów wyposażenia wynoszącego 5.000,00 zł).

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku rehabilitacją zawodową i społeczną objętych było 39 uczestników, z tego  4 osoby opuściły Warsztat (2 osoby z powodu podjęcia pracy, 1 ze względu na zmianę miejsca zamieszkania, 1 osoba została skreślona z listy uczestników). Na dzień 31 grudnia 2012 roku liczba uczestników Warsztatu wyniosła 35 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Bolesławieckiego. 

Pozostałą część kosztów rocznej działalności Warsztatu tj. 10% tych kosztów                    w wysokości 50.005,00 w 2012 roku sfinansował Powiat Bolesławiecki z budżetu Powiatu zgodnie Aneksem Nr 1/12 z dnia 20 grudnia 2012r. do Umowy Nr ORG.5/11 z dnia 03.01.2012r. zawartą pomiędzy Powiatem Bolesławieckim a Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu w sprawie udzielania dotacji ze środków budżetu Powiatu na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bolesławcu. Środki finansowe z dotacji zostały przekazane w III transzach, w szczególności z przeznaczeniem na zakup materiałów do terapii zajęciowej i trening ekonomiczny uczestników Warsztatu.

 

 

Realizacja pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków PFRON.

 

W 2012r. Powiat Bolesławiecki przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, finansowanego ze  środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie porozumienia nr O-01/28/AS/2012 zawartego                   w dniu 21 czerwca 2012 r. Realizatorem pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” jest Powiat Bolesławiecki, natomiast jednostką organizacyjną samorządu powiatowego wskazaną do realizacji tego programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu. Głównym celem w/w programu było wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających  uczestnictwo osób niepełnosprawnych  w życiu społecznym, zawodowym  i w dostępie do  edukacji. Głównymi adresatami programu były osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz osoby do 16 r. życia z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał Powiatowi Bolesławieckiemu na realizację powyższego programu środki finansowe w wysokości –     266 874,00 zł, z czego dofinansowania udzielono na ogólna kwotę - 83 190,80zł.                  Łącznie złożono 26 wniosków, w tym pozytywnie rozpatrzono  22 wnioski , a negatywnie – 4.

Programobejmował  9 obszarów wsparcia:

 

Obszar A- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu. 

W tym obszarze skorzystały z dofinansowania 2 osoby dorosłe na  ogólną kwotę 9 705,30 zł.

 

Obszar B1- pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz                                     z oprogramowaniem.

W tym obszarze skorzystały z dofinansowania 4 osoby w tym 2 dzieci na  ogólną kwotę 10 355,50 zł. 2 wnioski dotyczące dzieci  zostały rozpatrzone negatywnie, ponieważ dysfunkcja narządu wzroku nie odpowiadała wymogom programu.

 

Obszar B2- pomoc w zakupie urządzeń lektorskich.

W tym obszarze skorzystały z dofinansowania 2 osoby dorosłe na  ogólną kwotę  10 000,00 zł.

2 złożone wnioski w powyższym obszarze, dotyczące dzieci  zostały rozpatrzone negatywnie, ponieważ dysfunkcja narządu wzroku nie odpowiadała wymogom programu.

 

Obszar B3 – pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich.

W tym obszarze z dofinansowania nie skorzystały osoby niepełnosprawne z uwagi na brak zainteresowania.

 

Obszar B4– dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich albo brajlowskich.

W tym obszarze nie udzielono dofinansowania, a planowane środki PFRON przeniósł do Obszaru F

 

Obszar C- pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

W tym obszarze skorzystały z dofinansowania 4 osoby dorosłe na  ogólną kwotę  30 740,00 zł.

 

Obszar D- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego

o  napędzie elektrycznym.

W tym obszarze skorzystały z dofinansowania 7 osób dorosłych. na  ogólną kwotę 17 040,00 zł.

 

Obszar E- pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

W tym obszarze skorzystały z dofinansowania 3 osoby dorosłe na  ogólną kwotę    5 350,00 zł.

 

Obszar F – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

W tym obszarze z dofinansowania nie skorzystały osoby niepełnosprawne z uwagi na brak zainteresowania.

Źródło: własne
Data dodania: 2013-02-13 11:24:01

Inne artykuły