Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się

Likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych


O dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które:
• mają trudności w poruszaniu się
• są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.
Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, które za III kwartał 2008 r. wynosi 2 968,55 zł.


O dofinansowanie na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych mogą ubiegać się:
• osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim właściwego lekarza specjalisty, bądź innego specjalisty, np. logopedy, psychologa.
Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, które za III kwartał 2008 r. wynosi 2 968,55 zł.


Wymagane dokumenty:
• Wniosek o udzielenie dofinansowania wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku
Realizacja wniosków następuje według kolejności ich złożenia.
Podstawą dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych stanowi umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy Starostą Bolesławieckim a osobą niepełnosprawną (przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub pełnomocnikiem osoby niepełnosprawnej). Umowa określa ściśle przedmiot oraz wysokość dofinansowania.
Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków PFRON.
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych może być przyznawane co roku.


Podstawa prawna:
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861, z późn. zm.).


Druki:
• Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych*, w komunikowaniu się* i technicznych*, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Data dodania: 2010-02-12 01:31:13

Inne artykuły