Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

2010

 

 

 

Sprawozdanie z działalności

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu,

w okresie od 01 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r.

 

 

Bolesławiec, dnia 25.08.2010r.                  

 

 

 

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu działa od 1 stycznia 1999 r.                        i zostało powołane Uchwałą Rady Powiatu Bolesławieckiego w celu wykonywania zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej.

Centrum jest samodzielną jednostką organizacyjno – budżetową Powiatu. Działaniem swoim obejmuje mieszkańców z terenu Powiatu Bolesławieckiego.

 

            W PCPR zatrudnionych jest 9 osób na 9 etatu, w tym:

 

 • kierownik,
 • 4 pracowników socjalnych, zajmujących się:

-    obsługą osób niepełnosprawnych

-    pomocą dla rodzin zastępczych

- usamodzielnieniami pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych oraz kierowaniem do placówek opiekuńczo – wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych,

- realizacją projektu systemowego finansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • specjalista pracy z rodziną (zajmujący się sprawami osób niepełnosprawnych           w zakresie dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych                 i komunikowaniu się, pomocą pedagogiczną dla rodzin zastępczych, mających trudności wychowawcze z dziećmi, oraz dla „pogotowia rodzinnego”),
 • specjalista ds. rodzin zastępczych (obsługa administracyjna spraw rodzin zastępczych, sporządzanie decyzji w sprawie pomocy pieniężnej, naliczanie wysokości pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych, sporządzanie sprawozdań         w programie POMOST)
 • główna księgowa,
 • specjalista ds. księgowości, 1/2 etatu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie + 1/2 etatu w ramach projektu systemowego finansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu realizuje zadania powiatu wynikające z ustaw:

 1. Ustawy z dnia 12 marca.2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 115, poz. 728),
 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr. 14, poz. 92)
 3. Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr. 53, poz. 532)
 4. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
  (Dz.U. z 2010r., Nr 125, poz. 842 z późn. zm.).

 

 

 

 

 

 

 

 

I. W ramach ustawy o pomocy społecznej realizujemy następujące zadania:

 

 

 1. Pomoc rodzinom zastępczym.

 

Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie postanowienia Sądu Rodzinnego. Rodziny niespokrewnione z dzieckiem, które zgłaszają chęć zostania rodziną zastępczą powinny odbyć szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze oraz otrzymać zaświadczenie kwalifikujące ich do pełnienia tej funkcji.

W Powiecie Bolesławieckim aktualnie funkcjonują 133 rodziny zastępcze w tym:

 • 124 rodzin spokrewnionych z umieszczonymi u nich dziećmi
 • 9 rodzin niespokrewnionych z umieszczonymi u nich dziećmi, w tym:

1 rodzina zastępcza zawodowa o charakterze pogotowia rodzinnego.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu obejmuje pomocą finansową rodziny zastępcze poprzez udzielanie im:

            - jednorazowego świadczenia pieniężnego na pokrycie niezbędnych wydatków, związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka. W okresie od 1 stycznia –           30 czerwca 2010r. w/w pomoc uzyskało w Centrum 6 rodzin na kwotę 18 603,00zł,

            - comiesięcznej pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej. W okresie od 1 stycznia 2010r. do 30 czerwca 2010r. w/w pomoc wypłacono ogółem dla 133 rodzin na kwotę 683 659,00zł.

 

            Wysokość pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka
w rodzinie zastępczej spokrewnionej przeciętnie wynosi 658,80 zł miesięcznie na dziecko, co stanowi 40% podstawy ustalenia wysokości pomocy pieniężnej. Dla rodzin niespokrewnionych z dzieckiem dodatkowo przysługuje 10% podstawy, tj. 164,70 zł miesięcznie z tytułu sprawowania osobistej opieki i wychowania. Obecnie podstawą ustalenia wysokości pomocy pieniężnej jest kwota 1 647 zł.

            W przypadku posiadania przez dziecko dochodu w postaci renty rodzinnej, alimentów lub zasiłku pielęgnacyjnego, kwotę pomocy pieniężnej pomniejsza się o 50% wysokości dochodu dziecka.

            Dla rodzin zastępczych, w których zostało umieszczone dziecko do lat 7 otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny, wysokość pomocy pieniężnej wynosi nie mniej niż 80% podstawy- tj. od 1 317,60zł, pomniejszonej o 50% dochodu dziecka. Natomiast dzieciom w wieku od 7 do 18 lat otrzymującym zasiłek pielęgnacyjny przysługuje nie mniej niż 60% podstawy pomniejszonej o 50% dochodów dziecka, przeciętnie około 988,20zł.

            Wszystkie decyzje w sprawach świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
są wydawane w formie pisemnej, po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego z uwzględnieniem zasady indywidualności i w oparciu o obowiązujące przepisy.

 

            W okresie od 01.01.2010r. do 30.06.2010r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Bolesławcu wydało łącznie 76  decyzji dot. pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych.

 

            W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009r. – powstało 6 nowych rodzin zastępczych.

 

Dzieci opuszczające rodziny zastępcze po osiągnięciu pełnoletniości otrzymują
z Centrum następujące formy pomocy:

 • jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie. W pierwszym półroczu 2010r. nie było osób upoważnionych do udzielenia tej pomocy. Pomoc ta zależna jest od okresu przebywania wychowanka w rodzinie zastępczej i może wynosić od 100% do 400%, tj. w wysokości od 1 647zł do 6 588zł;
 • pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej. W okresie od 1 stycznia
  do 30 czerwca 2010r. z w/w pomocy skorzystały 3 osoby, osiedlające się na terenie Powiatu Bolesławieckiego, na łączną kwotę 14 202zł. Pomoc
  ta uzależniona jest od potrzeb osoby usamodzielnianej i może wynieść do 300% podstawy, tj. do 4 941zł;
 • comiesięczną pomoc na kontynuowanie nauki. Do 30 czerwca 2010r. powyższą pomoc uzyskały 34 osoby w łącznej wysokości 94 815zł. Wysokość tej pomocy wynosi miesięcznie dla 1 osoby 494,10zł.

 

Poza pomocą finansową  rodziny zastępcze w Powiecie Bolesławieckim są objęte przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pracą socjalną w ramach której w 2010r.:

 

- przeprowadzono 112 wywiadów środowiskowych, aktualizacyjnych w funkcjonujących rodzinach zastępczych. W trakcie wywiadów dokonywano oceny sytuacji opiekuńczo – wychowawczej dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, ustalano zasadność dalszego pobytu dziecka w rodzinie zastępczej oraz rozpoznawano aktualne potrzeby udzielania specjalistycznego wsparcia dla rodzin. W roku bieżącym do końca października 2009r. pomocy w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo – wychowawczych uzyskało 10 rodzin zastępczych,

 

- sporządzono do Sądu Rodzinnego w Bolesławcu 38 informacji o sytuacji osobistej dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej i dotyczącej sposobu wywiązywania się rodziny zastępczej z przyjętych obowiązków,

 

- skierowano do Sądu Rejonowego, Sądu Rodzinnego w Bolesławcu 1 zawiadomienie
o możliwościach powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub o konieczności zapewnienia innego rodzaju opieki,

- przeprowadzono 6 rodzinnych wywiadów środowiskowych w nowych rodzinach zastępczych, u których umieszczone zostały dzieci zgodnie z postanowieniem Sądu Rodzinnego.

     

Nadal istnieje konieczność zatrudnienia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu psychologa ze względu na bardzo dużą liczbę rodzin zastępczych zgłaszających potrzebę natychmiastowej oraz długotrwałej pomocy psychologicznej, której nie są w stanie uzyskać w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bolesławcu.

Do 30 czerwca 2010 roku sprawami rodzin zastępczych, tj. przeprowadzaniem wywiadów, pomocą w rozwiązywaniu problemów socjalnych i opiekuńczo – wychowawczych u wszystkich rodzin zastępczych zajmował się 1 pracownik socjalny w PCPR. W związku z tym wizyty w rodzinach zastępczych odbywały się tylko raz w roku (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. – powinny 2 razy w roku).

Aktualnie od 1 lipca 2010r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu zatrudniony jest dodatkowo 1 pracownik socjalny w ramach Projektu pt.: „Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pracownik ten oprócz zadań wynikających z realizacji Projektu wykonuje  zadania związane z udzielaniem pomocy rodzinom zastępczym, co umożliwi częstsze odwiedziny w środowiskach rodzin zastępczych.

 

Od 1 listopada 2004r. w Powiecie Bolesławieckim funkcjonuje 1 rodzina zastępcza zawodowa niespokrewniona z dzieckiem o charakterze pogotowia rodzinnego. Rodzina posiada kwalifikację do pełnienia rodzinnej opieki zastępczej i jest zatrudniona na umowę cywilno – prawną. W rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego mogą przebywać dzieci (jednocześnie nie więcej, niż 3), które wymagają natychmiastowego zapewnienia opieki ze względu na zagrożenie zdrowia i życia. Jest to forma opieki interwencyjnej, okresowej do czasu unormowania się sytuacji prawnej dziecka (najdłużej 12 miesięcy). Po tym czasie w zależności od decyzji Sądu Rodzinnego dziecko może powrócić do rodziców biologicznych lub zostać umieszczone w innej rodzinie zastępczej albo placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Do tej rodziny są przyjmowane dzieci do 10 roku życia, na podstawie postanowienia Sądu Rodzinnego lub doprowadzone przez Policję o każdym czasie, w ciągu doby.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku w rodzinie zastępczej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem o charakterze pogotowia rodzinnego przebywało 3 dzieci. Aktualnie w/w rodzinie zastępczej przebywa 1 dziecko.

Od momentu funkcjonowania rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego przebywało w niej 36 dzieci.

 

Ponadto dla 33 dzieci z terenu Powiatu Bolesławieckiego, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie 16 powiatów, (Lubińskiego, Pilskiego, Jeleniogórskiego, Chorzowskiego, Legnickiego, Jaworskiego, Oleśnickiego, Polkowickiego, Kłodzkiego, Lubańskiego, Zgorzeleckiego, Lwóweckiego, Miasta Wrocław), Starostwo Powiatowe
w Bolesławcu przekazało na wniosek PCPR środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania tych dzieci, zgodnie z zawartymi Porozumieniami. Koszty utrzymania dzieci
w tych rodzinach zastępczych uzależnione są od wysokości pomocy pieniężnej przysługującej danej rodzinie zastępczej, zgodnie z przepisami. Od 01.01.2010r. do 30.06.2010r. wydatkowano na ten cel 150 725zł.

 

2. Kierowanie do placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych
oraz udzielanie pomocy na usamodzielnienie osobom opuszczającym placówki
opiekuńczo-wychowawcze.

 

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu kieruje małoletnie dzieci
do placówek opiekuńczo-wychowawczych na podstawie postanowień Sądu Rodzinnego.

W bieżącym roku do 30 czerwca 2010r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Bolesławcu umieściło 22 dzieci z terenu Powiatu Bolesławieckiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, tj. w Domach Dziecka, Domu Małego Dziecka, Pogotowiach Opiekuńczych (funkcjonujących w oparciu o ustawę o pomocy społecznej).

Na umieszczenie w placówce opiekuńczo-wychowawczej oczekuje 10 małoletnich,
w tym 9-cioro przebywa w pogotowiach opiekuńczych.

 

            Do 31 maja 2010r. Centrum kierowało również małoletnie dzieci i osoby nieletnie do:

 • młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych,
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych,

na podstawie postanowień Sądu Rodzinnego lub na prośbę rodziców zgodnie z orzeczeniem kwalifikacyjnym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

            W 2010 roku Centrum skierowało 3 małoletnich i nieletnich do młodzieżowych ośrodków socjoterapii i młodzieżowych ośrodków wychowawczych (funkcjonujących
w oparciu o ustawę o systemie oświaty).

            Do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego został skierowany 1 małoletni
na wniosek rodzica.

           

            Na terenie Powiatu Bolesławieckiego funkcjonuje Dom Dziecka Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek w Bolesławcu przy ul. Kubika 4. Powiat Bolesławiecki zgodnie
z zawartą umową zlecił Zgromadzeniu Sióstr Elżbietanek w Bolesławcu zapewnienie
w Domu Dziecka w Bolesławcu opieki i wychowania dla 36 dzieci tam przebywających. Dotacja Powiatu Bolesławieckiego dla Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek na zapewnienie opieki i wychowania dla 36 dzieci w w/w Domu Dziecka w 2010r. wyniesie 909 449,00zł.

 

            Na prowadzenie Domu Dziecka w Bolesławcu do 30 czerwca 2010r. Powiat Bolesławiecki przekazał kwotę 489 449,00zł. W placówce tej do 30 czerwca 2010r. umieszczonych było 52 dzieci, w tym9 dzieci pochodzących z terenu innych powiatów,
tj. żuromińskiego (1 osoba), lubańskiego (6 osób), zgorzeleckiego (2 osoby). Powiaty te na podstawie zawartych porozumień przekazują dla Powiatu Bolesławieckiego środki finansowe w związku z ponoszonymi wydatkami na ich utrzymanie w Domu Dziecka w Bolesławcu.

 

            Średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w Domu Dziecka Sióstr Elżbietanek
w Bolesławcu w 2010r., wyliczony na podstawie poniesionych wydatków w 2009r.
i powiększony o 101,00% (prognozowany średnioroczny wskaźnik cen i towarów i usług konsumpcyjnych, przyjętych w ustawie budżetowej na 2010r.) wynosi 2 121,00zł. (Zarządzenie Starosty Powiatu Bolesławieckiego ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 08 lutego 2010r. Nr 24, poz. 334).

 

            Do 30 czerwca 2010r. Powiat Bolesławiecki ponosił wydatki na utrzymanie 16 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie 4 innych powiatów, tj.: Powiatu Lubańskiego, Powiatu Złotoryjskiego, Powiatu Milickiego, Powiatu Jaworskiego i 4 Miast, tj.: Jelenia Góra, Legnica, Opole, Białystok.

 

            Powiat Bolesławiecki ponosi wydatki na utrzymanie w/w dzieci w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce, ustalonym przez Starostę Powiatu i ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym danego Województwa. W zależności
od placówki i powiatu kwota ta wynosiła od 2 220,00zł do 3 896,00zł. Ogółem Powiat Bolesławiecki do 30 czerwca2010r. tytułem w/w wydatków przekazał dla innych powiatów na ten cel na kwotę 169 103,71zł.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu do 30 czerwca 2010r. udzieliło następującej pomocy na usamodzielnienie wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych:

 • jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 3 osób, które osiągnęły 18 rok życia, ukończyły naukę i opuściły placówkę opiekuńczo-wychowawczą na kwotę ogółem 18 117,00zł. Pomoc ta zależna jest od okresu przebywania wychowanka w placówce opiekuńczo-wychowawczej i może wynieść
  od 100% do 400%, tj. w wysokości od 1 647,00zł do 6 588,00zł;
 • pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla 2 osób, osiedlających się na terenie Powiatu Bolesławieckiego po opuszczeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej, na kwotę ogółem9 869,00zł. Pomoc ta uzależniona
  jest od potrzeb osoby usamodzielnianej i może wynieść do 300% podstawy,
  tj. do 4 941,00zł;
 • comiesięczną pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 13 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, którzy uzyskali pełnoletność, a nadal kontynuują naukę, w wysokości ogółem 21 246,00zł. wysokość tej pomocy wynosi miesięcznie dla 1 osoby 494,10zł.

Do końca czerwca 2010r. na powyższe formy pomocy wydano ogółem 49 232,00zł.

 

            W ramach pracy socjalnej w zakresie wsparcia osób usamodzielniających się z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz w celu zapewnienia opieki dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej, w PCPR
w Bolesławcu w okresie od 01.01.2010r. do 30.06.2010r. były podejmowane następujące działania:

 

 • przeprowadzono 59 rodzinnych wywiadów środowiskowych
  i aktualizacyjnych u osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze, podejmujących proces usamodzielnienia się,
  w tym kontynuujących naukę;

 

 • organizowano dowóz do placówek opiekuńczo-wychowawczych poza terenem powiatu bolesławieckiego (środek transportu był zapewniony przez Starostwo Powiatowe w Bolesławcu);

 

 • dokonywano wraz z osobą usamodzielnianą zakupów: materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu i wyposażenia mieszkania, niezbędnych urządzeń domowych, pomocy naukowych, sprzętu rehabilitacyjnego, sprzętu, który może służyć do podjęcia zatrudnienia,
  w ramach udzielanej przez Centrum pomocy na zagospodarowanie
  w formie rzeczowej dla 5 wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze lub rodziny zastępcze w 2010r.

 

 

II. W ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób       niepełnosprawnych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Bolesławcu realizuje       zadania z zakresu rehabilitacji społecznej.

 

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie                       w 2010r roku przekazał na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych dla Powiatu Bolesławieckiego środki finansowe w wysokości 1.136.623 zł, jest to20% mniej środków w stosunku do 2009 roku tj. o kwotę  285.079 zł.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach zadań z zakresu rehabilitacji społecznej udziela dofinansowania dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( PFRON) na następujące cele:

 

       1.  do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych,

       2.  na   likwidację   barier   architektonicznych,   w   komunikowaniu   się  i  technicznych

            w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

       3. do zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty                     ortopedyczne i środki pomocnicze,

       4.   na organizację sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

       5.   na tworzenie i działanie warsztatów terapii zajęciowej.

 

Ad.1.Dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym dla osób niepełnosprawnych.

                       (Na 2010 rok zaplanowano kwotę 20.000 zł)

 

Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu w okresie od 1 stycznia  do 30 czerwca 2010 roku wpłynęło 190 wniosków na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla 280 osób wraz z opiekunami (90 opiekunów) na kwotę  220.000 zł.

       W związku ze znacznie ograniczonymi środkami przekazanymi dla Powiatu Bolesławieckiego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   na  realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, PCPR w roku bieżącym udziela dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych jedynie dla osób niepełnosprawnych, które zadeklarowały uczestnictwo w projekcie pt.: „Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na ten cel zaplanowano kwotę 20.000zł, co umożliwiło udzielenie dofinansowania                       dla 20 uczestników Projektu. Do 30 czerwca 2010roku wypłacono dofinansowanie dla 5 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami na kwotę 5.011 zł.

 

Ad.2. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się                             i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

                (Zaplanowano w 2010 roku kwotę 45.000 zł)

 

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu wpłynęło 83 wnioski na dofinansowanie likwidacji wszystkich barier tj. architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się na kwotę 549.096 zł       

    w tym:

    - 40wniosków na likwidację barier arch. na kwotę  415.493 zł

    - 33 wniosków na likwidację barier technicznych na kwotę  107.791zł,

    - 10wniosków na likwidację barier w komunikowaniu się na kwotę 25.812zł

  

            Ze względu na znacznie ograniczone środki finansowe PFRON, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu nie udziela w 2010 roku dofinansowania na likwidację barier architektonicznych, przy czym realizowano dofinansowanie likwidacji barier technicznych               i w komunikowaniu się.

            Do 30 czerwca 2010r. zostało zawartych 19umów pomiędzy Starostą Bolesławieckim a osobami niepełnosprawnymi na dofinansowanie likwidacji barier technicznych                          i w komunikowaniu się na kwotę ogółem 43.429 zł z tego, w tym czasie zrealizowano               17 umów na kwotę 40.241 zł z przeznaczeniem na:

 

  1)  Dofinansowanie     w    ramach     likwidacji     barier     technicznych ( dla  16  osób        niepełnosprawnych na łączną kwotę 37.154 zł )na zakup:

      -  łóżka rehabilitacyjnego sterowanego na pilota z materacem dla  1 dziecka          niepełnosprawnego,

      -  łóżek rehabilitacyjnych sterowanych na pilota z materacem dla 2 osób                           dorosłych,

      -  foteli sanitarnych-toaletowych na kółkach dla 2 osób dorosłych,

      -  dwóch szyn aluminiowych dla 1 osoby dorosłej poruszającej się na wózku          inwalidzkim,

      -  dwóchramp podjazdowych dla 1 dziecka niepełnosprawnego,

      -  kuchenkielektrycznej z płytą ceramiczną dla 1 osoby niepełnosprawnej                           z dysfunkcją narządu wzroku,

      -  podnośników wannowych dla 2 osób niepełnosprawnych,

      -  krzesełka uchylnego pod prysznic i 2 uchwytów prostych dla 1 osoby          niepełnosprawnej,

      -  schodołazu z zagłówkiem dla 1 dziecka niepełnosprawnego z dysfunkcją          narządu ruchu,

      -  taboretu pod prysznic dla 1 osoby niepełnosprawnej,

      -  podnośnika wannowego z nasadką obrotową i wannowego uchwytu          bezpieczeństwa dla 1 osoby niepełnosprawnej,

      -  elektrycznego podnośnika pacjenta dla 1 osoby niepełnosprawnej,

      -  krzesełka toaletowego stacjonarnego dla 1 osoby niepełnosprawnej.

 

 2) Dofinansowanie w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się (dla 1 osoby        niepełnosprawnejna kwotę 3.087 zł) na zakup:

              - komputera z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem dla 1 osoby                     niepełnosprawnej z dysfunkcją narządu mowy.

 

Ad.3 Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne                            i środki pomocnicze.

                       (Zaplanowano w 2010 roku kwotę  382.743 zł)

 

          Do 30 czerwca 2010 roku w PCPR na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze zostało złożonych                      500 wniosków na kwotę 340.000 zł (słownie złotych: trzysta czterdzieści tysięcy).

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze                                w okresie od 1 stycznia 2010r. do 30 czerwca 2010r. wypłacono ze środków PFRON                   dla  395 osób na kwotę 252.713 zł.

Z tego:

             - dla 47 dzieci – 34.400 zł

      - dla 348 osób dorosłych –  218.313 zł

Pozostałe wnioski, będą zrealizowane do końca sierpnia 2010r.

       Ponadto aktualnie posiadamy w PCPR 85 wniosków na kwotę około 40.000 zł                         na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.                    W związku z tym, zaplanowane na 2010r. środki na powyższy cel, będą wydatkowane                 w całości do 30 września 2010 roku.

W przypadku braku w tym roku dodatkowych środków PFRON, dla Powiatu Bolesławieckiego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu nie będzie miało możliwości realizacji nowych wniosków, złożonych od 01 września 2010r.                                         na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. 

 

 

 

 

Dofinansowano do następujących przedmiotów ortopedycznych
i środków pomocniczych:

 

L.p.

Nazwa przedmiotu, środka ortopedycznego

Ilość osób korzystających
z dofinansowania

Kwota dofinansowania

1.

Pieluchomajtki, cewniki

161

55.000 zł

2.

Aparat słuchowy

95

       105.000 zł

3.

Wózek inwalidzki

20

16.000 zł

4.

Proteza piersi

40

12.000 zł

5.

Materac p/odleżynowy

19

15.200 zł

6.

Balkonik

5

     850 zł

7.

Protezy

10

30.163 zł

8.

Obuwie ortopedyczne

25

12.500 zł

9.

Pończocha kikutowa

20

6.000 zł

 

Razem:

395

252.713 zł

 

W okresie od 1 stycznia 2010r. do 30 czerwca 2010r. do PCPR wpłynęło                           12 wniosków osób niepełnosprawnych o przyznanie dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego  tj. rowerów rehabilitacyjnych, gorsetów protetycznych na kwotę              6.798 zł (słownie złotych: sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem). Ze względu na ograniczone środki PFRON udzielamy dofinansowania jedynie do zakupu gorsetów protetycznych dla kobiet po mastektomii. Gorsety te są niezbędne kobietom, ponieważ służą do podtrzymywania protez piersi, których zakup jest częściowo refundowany przez NFZ.

 

Ad.4. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

              (Zaplanowano w 2010 roku kwotę  45.000 zł)

 

Do 30 listopada 2009 roku 5 organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych z Powiatu Bolesławieckiego złożyło 9 wniosków o dofinansowanie                ze środków PFRON organizacji imprez z udziałem osób niepełnosprawnych na kwotę                ogółem 77.242 zł.

        Ze względu na niewystarczające w stosunku do potrzeb środki PFRON, dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych udzielane jest w ograniczonym zakresie (nie w pełnej wnioskowanej wysokości)                   oraz w szczególności do imprez, w których przewidziano uczestnictwo osób niepełnosprawnych z terenu całego Powiatu Bolesławieckiego.

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r. wypłacono dofinansowanie dla                                  dwóch organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Bolesławieckiego na kwotę ogółem 24.599,00 zł w tym dla:

  - Oddziału Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Bolesławcu na organizację spotkania integracyjnego osób niepełnosprawnych „Opłatek niepełnosprawnych 2010” kwotę 20.671 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden)            dla 1000 osób niepełnosprawnych

  -  Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Bolesławcu na „Wycieczkę Integracyjno-Krajoznawczą do Pragi” kwotę 3.928 zł (słownie złotych: trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) dla 31 osób niepełnosprawnych.

 

Ad.5 Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania Warsztatów Terapii Zajęciowej.

                  (Zaplanowano w 2010 rok kwotę 443. 880 zł)                

 

Koszty działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bolesławcu w 2010 roku wynoszą 493. 200 zł. Dofinansowanie ze środków PFRON wynosi 443. 880 zł, co stanowi 90% kosztów działalności Warsztatu.  W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r. Powiat Bolesławiecki przekazał na konto Warsztatu kwotę 221.940 zł, za pobyt 30 uczestników przez 6 miesięcy.

Pozostałą część kosztów rocznej działalności Warsztatu tj. 10% tych kosztów                    w wysokości 49.320 zł w 2010 roku finansuje Powiat Bolesławiecki z budżetu Powiatu zgodnie z Umową Nr ORG.11/10 z dnia 27.01.2010r. zawartą pomiędzy Powiatem Bolesławieckim a Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski                      w Bolesławcu w sprawie udzielania dotacji ze środków budżetu Powiatu na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bolesławcu. Do 30 czerwca 2010 roku Powiat Bolesławiecki przekazał I transzę dotacji w wysokości 24.660 zł.

Łącznie na konto Warsztatu Powiat Bolesławiecki do dnia 30 czerwca 2010 roku przekazał kwotę 246.600zł.

 

III. W ramach ustawy o repatriacji Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie          realizuje pomoc dla Repatriantów.

 

Od stycznia 2001 r. osobom przybyłym do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy repatriacyjnej oraz przybywającymi z nimi członkom najbliższej rodziny przysługuje pomoc z powiatu w oparciu o przepisy ustawy o repatriacji.

Centrum ze środków budżetu państwa zgodnie z decyzją Urzędu do Spraw Repatriacji                    i Cudzoziemców wypłaca repatriantom jednorazowo pomoc na:

- pokrycie kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania za granicą do miejsca osiedlenia się w RP,

- zagospodarowanie i bieżące utrzymanie,

- pokrycie kosztów związanych z podjęciem na terytorium RP nauki przez małoletniego, podlegającego obowiązkowi nauki szkolnej.

              Także ze środków budżetu państwa, ale na podstawie decyzji Starosty Bolesławieckiego, Centrum wypłaca dla repatriantów pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem lub adaptacją budynku mieszkalnego w miejscu osiedlenia się na terytorium RP. Pomoc ta stanowi zwrot udokumentowanych i uzasadnionych kosztów, które poniósł repatriant w wyniku remontu.

            W 2010r. do 30 czerwca pomoc pieniężną w związku z remontem lokalu mieszkalnego została wypłacona dla 2 rodzin repatriantów na kwotę ogółem 14.390,00 zł.

IV. Karty parkingowe.

 

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu dla osób niepełnosprawnych              o obniżonej sprawności ruchowej wydaje się karty parkingowe potwierdzające uprawnienia do niestosowania się do niektórych znaków drogowych. Do 30 czerwca 2010 roku wydano                116 kart parkingowych.

 

 

Ponadto od 2008r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu nadal realizuje projekt pt.: „Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W Projekcie w 2010r. zaplanowane jest udzielenie wsparcia dla następujących grup osób:

- opuszczających rodziny zastępcze lub placówki opiekuńczo – wychowawcze (10 osób),

- młodzieży w wieku 15-20, w tym znajdującej się w rodzinach zastępczych (11 osób)

- niepełnosprawnych (20 osób).

 

Uczestnicy Projektu będą mieli możliwość bezpłatnego skorzystania z następujących szkoleń i zajęć:

- treningu kompetencji i umiejętności społecznych,

- doradztwa zawodowe,

- indywidualnego poradnictwa psychologicznego,

- kursów i szkoleń zawodowych w zależności od indywidualnych potrzeb.

 

            Wydatki związane z Projektem są realizowane od 16.07.2010r. w związku
z podpisaniem w dniu 01.07.2010r. Aneksu z  Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy
w Wałbrzychu – Filia we Wrocławiu o dofinansowania Projektu w 2010r. Zaplanowane
w ramach Projektu zajęcia i szkolenia odbywać się będą w terminie od 01.09.2010r.
do 15.12.2010r.

Źródło: sprawozdanie
Data dodania: 2010-09-21 08:46:37

Inne artykuły