Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Informacja o realizacji w Powiecie Bolesławieckim pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w roku 2016.

                       

Informacja o realizacji w Powiecie Bolesławieckim pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w roku 2016.  

 Powiat Bolesławiecki kontynuuje w 2016 roku realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem programu jest:

–   zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu  społecznym  i  zawodowym –  Moduł  I,

–   pomoc dla osób niepełnosprawnych na pokrycie kosztów nauki w szkołach  policealnych  i  wyższych –  Moduł  II.

Adresatami Programu są osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym, znacznym  oraz  osoby  do 16 r. życia  z  orzeczeniem  o  niepełnosprawności.

Wnioski przyjmowane będą  w  Powiatowym Centrum Pomocy  Rodzinie w Bolesławcuprzy ul. Armii Krajowej 12, pokój 105 w terminach:

 Moduł I  od  1  maja  do  30 sierpnia  2016 roku

Moduł II  obowiązują  dwa  cykle  realizacji  wniosków:

–   za II semestr roku szkolnego/akademickiego 2015/2016  w szkołach policealnych i wyższych, należy składać od 15 marca do  15 kwietnia 2016 roku,

–   za I semestr roku szkolnego/akademickiego 2016/2017  w szkołach policealnych i wyższych, należy składać od 1 września do  10 października 2016 roku.

Formy dofinansowaniaze środków PFRON w 2016 roku w ramach programu „Aktywny Samorząd”  obejmują następujące obszary:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

a) Zadanie 1 –  pomoc  w  zakupie  i montażu  oprzyrządowania  do posiadanego samochodu,  dla osób w wieku aktywności  zawodowej  lub  zatrudnionych oraz dzieci, posiadających:

 •   znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 •   dysfunkcję   narządu  ruchu.                                                                        Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON – 5 000,00 zł.

 Udział własny wnioskodawcy – 15 % ceny brutto zakupu/usługi.   

 b) Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, dla osób  w wieku aktywności zawodowej posiadających:

 •   znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 •   dysfunkcję  narządu  ruchu.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON – dla kosztów kursu i egzaminów – 1 500,00 zł, dla pozostałych kosztów w przypadku  kursu poza miejscowością zamieszkania (koszty związane z dojazdem, zakwaterowaniem i wyżywieniem w okresie trwania kursu) – 600,00 zł.

 Udział własny wnioskodawcy – 25% ceny brutto zakupu/usługi.

2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

a) Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, dla osób w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych oraz dzieci, posiadających:

 •   znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie  o niepełnosprawności,
 •   dysfunkcję   obu   kończyn   górnych  lub   narządu  wzroku.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON – dla osoby niewidomej  – 20 000,00 zł,  z  czego  na  urządzenia  brajlowskie – 12 000,00 zł, dla  pozostałych  osób  z  dysfunkcją  narządu  wzroku – 8 000,00 zł, a dla  osóbz dysfunkcją kończyn górnych– 5 000,00 zł

 Udział własny wnioskodawcy – 10 % ceny brutto zakupu/usługi.

b) Zadanie 2– dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego  w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, dla osób w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych oraz dzieci, posiadających:

 •   znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 •   dysfunkcję   obu  kończyn  górnych  lub  narządu  wzroku.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON dla osoby  głuchoniewidomej  – 4 000,00 zł, dla pozostałych osób – 2 000,00 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych   przypadkach,  maksymalnie  o  100 %  wyłącznie  w  przypadku,  gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby  godzin szkolenia.

Udział własny wnioskodawcy – nie wymagany.

3. Obszar  C – likwidacja barier w poruszaniu się:

a) Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, dla osób pełnoletnich  oraz dzieci:

 •   posiadających znaczny stopień niepełnosprawności lu orzeczenie o niepełnosprawności,
 •   będących użytkownikami wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON – 2 000,00 zł.

 Udział własny wnioskodawcy – nie wymagany.

b) Zadanie 3– pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, dla osób w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych posiadających:

 •   stopień niepełnosprawności,
 •  potwierdzoną opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 •   potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności  do  pracy  w  wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON – dla protezy na III poziomie jakości, po amputacji:

–   w zakresie ręki  –  9 000,00 zł,

–   przedramienia  –  20 000,00 zł,

–   ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym  –  26 000,00 zł,

–   na poziomie podudzia – 14 000,00 zł,

–   na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20 000,00 zł,

–   uda i wyłuszczenia w stawie biodrowym – 25 000,00 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON.

Refundacja  kosztów  dojazdu wnioskodawcy na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z wnioskodawcą – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż  200,00 zł.

Udział własny wnioskodawcy – 10 % ceny brutto zakupu/usługi.

c) Zadanie 4– pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy   kończyny  (co najmniej na III poziomie jakości),  dla osób w wieku  aktywności  zawodowej  lub  zatrudnionych  posiadających:

 •   stopień niepełnosprawności,
 •   potwierdzoną opinią eksperta  PFRON stabilność procesu chorobowego,
 •   potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności  do  pracy w wyniku wsparcia  udzielonego w programie.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON do 30 % kwot, o których mowa w zadaniu 3.Refundacja  kosztów dojazdu wnioskodawcy na spotkanie z ekspertem PFRON  lub   kosztów   dojazdu   eksperta   PFRON  na   spotkaniez wnioskodawcą – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcejniż 200,00 zł.

Udział własny wnioskodawcy – 10 % ceny brutto zakupu/usługi.

4. Obszar D – pomoc   w   utrzymaniu    aktywności    zawodowej    poprzez   zapewnienie  opieki  dla  osoby  zależnej tj.  dziecka  będącego pod  opieką wnioskodawcy,  przebywającego w żłobku  lub przedszkolu albo pod  inną tego  typu  opieką,  dla   osób  w  wieku   aktywności   zawodowej:

 •   posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 •   aktywnych  zawodowo,
 •   pełniących  rolę  prawnego  opiekuna  dziecka.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON – 200,00 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 2 400,00 zł, w ciągu roku tytułem kosztów opieki nad jedną osobą zależną.

Udział własny wnioskodawcy – 15 % ceny brutto zakupu/usługi.

Moduł II –  pomoc w  uzyskaniu  wykształcenia  na  poziomie  wyższym, dla osób    pełnoletnich  posiadających:

 •   znaczny    lub   umiarkowany   stopień  niepełnosprawności,
 •   uczących  się   w  szkole  wyższej  lub  szkole  policealnej  lub  kolegium  lub    przeprowadzających  przewód doktorski.

Kwoty dofinansowania poniesionych  kosztów nauki  dotyczących każdego semestru/półrocza wynoszą:

1) dodatku  na pokrycie kosztów kształcenia – do 1 000,00 zł,

2) dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4 000,00 zł,

3) opłaty za naukę (czesne) – wysokość  kosztów czesnego  w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3 000,00 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583,00 zł (netto) na osobę.

W przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę w ramach dwóch  i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 1 500,00 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583,00 zł (netto) na osobę.

Kwota dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne), ulega zmniejszeniu o 300,00 złw przypadku, gdy wnioskodawca po pomyślnym ukończeniu nauki objętej dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach danej formy edukacji na poziomie wyższym, ponownie rozpoczyna lub kontynuuje naukę w ramach takiej samej formy edukacji na poziomie wyższym chyba, że wnioskodawca:

1. ubiega się o dofinansowanie semestru/półrocza danej formy edukacji na poziomie wyższym, jaki dotychczas nie był objęty dofinansowaniem ze środków PFRON, albo

2.  jednocześnie pobiera naukę na dwóch kierunkach w ramach tej samej formy edukacji na poziomie wyższym,  wówczas zmniejszenie kwoty dofinansowania kosztów nauki (czesne) –    nie obowiązuje.

Udział własny wnioskodawcy w zakresie kosztów czesnego:

1.15% wartości czesnego– w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),

2.65% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu,którzyjednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),

3. 50%   wartości czesnego   –  w przypadku  nie zatrudnionych beneficjentów programu,  którzyjednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków).

Z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego zwolniony jest wnioskodawca, który zatrudnienie rozpoczął w 2016 roku, a także w takim przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza nie przekracza kwoty 583,00 zł (netto) na osobę.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

1. 700 zł– w  przypadku gdy Wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się – w szczególności z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej,

2. 500 zł– w przypadku gdy Wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,

3. 300 zł– w przypadku, gdy Wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,

4. 300 zł – w przypadku gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie  na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia nie przysługuje w przypadku,  gdy wnioskodawca:

1. z powodu niezadawalających wyników w nauce powtarza semestr/półrocze uprzednio objęte dofinansowaniem ze środków PFRON,

2. zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię, ponownie rozpoczyna naukę od poziomu (semestr/półrocze) objętego uprzednio dofinansowania ze środków PFRON.

Każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:

a) „STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

b) „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”.

Decyzja o ponownym dofinansowaniu kosztów w sytuacji powtarzania przez Wnioskodawcę semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego należy do kompetencji realizatora programu.

Pełny opis programu jest dostępny na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl Jednostką organizacyjną Powiatu Bolesławieckiego realizującą Program jest nadal  Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Bolesławcu.

Druki wniosków o dofinansowanie w ramach programu„Aktywny Samorząd”  są dostępne: w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu  przy ul. Armii Krajowej 12, pokój 105, na stronie internetowej: www.boleslawiec.pcpr.info.

Szczegółowe   informacje  można   uzyskać  w  Powiatowym Centrum Pomocy  Rodzinie w Bolesławcu: tel. 75 612 17 81.

Data dodania: 2016-03-15 12:32:46

Inne artykuły