Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Informacja o realizacji w Powiecie Bolesławieckim programu „Aktywny Samorząd” w roku 2013

                     

                                                                              

            

Informacja o realizacji w Powiecie Bolesławieckim programu 
„Aktywny Samorząd” w roku 2013.

         Powiat Bolesławiecki kontynuuje w 2013 r. realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. Celem programu jest w dalszym ciągu zmniejszanie  barier ograniczających  uczestnictwo  osób  niepełnosprawnych w życiu społecznym        
i zawodowym, a od bieżącego roku dodatkowo  pomoc  dla  osób niepełnosprawnych na pokrycie kosztów nauki w szkołach policealnych i wyższych.
                                                                                                      

Formy dofinansowania w 2013 roku w ramach programu „Aktywny Samorząd”  zostały poszerzone  i obejmują następujące obszary:   

 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną
i zawodową, w tym:

1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

a) Zadanie 1 –  pomoc  w  zakupie   i  montażu   oprzyrządowania   do                      

    posiadanego samochodu,  dla osób w wieku aktywności  zawodowej 

    lub  zatrudnionych oraz dzieci, posiadających:

§  znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

§  dysfunkcję   narządu  ruchu.

              Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON – 5.000 zł.

              Udział własny wnioskodawcy – 15 % ceny brutto zakupu/usługi.

            

         b) Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, dla osób 

             w wieku aktywności zawodowej posiadających:

§  znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

§  dysfunkcję  narządu  ruchu.

    Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON – dla kosztów

    kursu i egzaminów – 1.500 zł, dla pozostałych kosztów w przypadku 

    kursu poza miejscowością zamieszkania (koszty związane z dojazdem,

    zakwaterowaniem i wyżywieniem w okresie trwania kursu) – 600 zł.

    Udział własny wnioskodawcy – 25% ceny brutto zakupu/usługi.

 

2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie

    informacyjnym:

 

a)     Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, dla osób w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych oraz dzieci, posiadających:

§  znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie                                        o niepełnosprawności,

§  dysfunkcję    obu    kończyn    górnych  lub   narządu      wzroku.

     Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON – dla osoby

     niewidomej –30.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie – 20.000 zł,

     dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku,stanowiącą  powód

     wydania  orzeczenia o niepełnosprawności – 10.000 zł,  a  dla  osób

     z dysfunkcją kończyn górnych oraz pozostałych adresatów  5.000 zł.

     Udział własny wnioskodawcy – 10 % ceny brutto zakupu/usługi.

 

b)    Zadanie 2– dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego                 w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,       dla osób w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych                  oraz dzieci, posiadających:

§  znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie                                   o niepełnosprawności,

§  dysfunkcję    obu     kończyn    górnych    lub    narządu     wzroku.

     Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON dla osoby 

     głuchoniewidomej – 4.000 zł, dla pozostałych osób – 2.000 zł,                   

     z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych  

     przypadkach,  maksymalnie  o  100 %  wyłącznie  w  przypadku,  gdy

     poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby 

     godzin szkolenia.

     Udział własny wnioskodawcy – nie wymagany.

 

3. Obszar  C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 

         a) Zadanie 1 – pomoc  w  zakupie  wózka  inwalidzkiego  o  napędzie

             elektrycznym,   dla  osób  w   wieku   aktywności   zawodowej   lub

             zatrudnionych  oraz  dzieci,  posiadających:

§  znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie                                o niepełnosprawności,

§  dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

      Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON – 7.000 zł

      z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania maksymalnie do

      20.000 zł w indywidualnych przypadkach, a celowość zwiększenia    

      kwoty dofinansowania zostanie potwierdzona przez eksperta.

      Udział  własny wnioskodawcy – 10 % ceny brutto zakupu/usługi.

 

b)    Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, dla osób pełnoletnich  oraz dzieci:

§  posiadających znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie                          o niepełnosprawności,

§  będących użytkownikami wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym.

     Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON – 2.000 zł.

     Udział własny wnioskodawcy – nie wymagany.

 

c)     Zadanie 3– pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, dla osób w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych posiadających:

§  stopień niepełnosprawności,

§  potwierdzoną opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,

§  potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON – dla protezy na III poziomie jakości, po amputacji:

–   w zakresie ręki  –  9.000 zł,

–   przedramienia  –  20.000 zł,

–   ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym  –  26.000 zł,

–   na poziomie podudzia – 14.000 zł,

–   na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,

–   uda i wyłuszczenia w stawie biodrowym – 25.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON.

Refundacja kosztów dojazdu wnioskodawcy na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie                  z wnioskodawcą – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.

Udział własny wnioskodawcy – 10 % ceny brutto zakupu/usługi.

 

d)    Zadanie 4– pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy   kończyny     (co najmniej na III poziomie jakości),   dla osób

     w wieku  aktywności  zawodowej  lub  zatrudnionych  posiadających:

§  stopień niepełnosprawności,

§  potwierdzoną opinią eksperta  PFRON stabilność procesu chorobowego,

§  potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności  do  pracy w wyniku wsparcia  udzielonego w programie.

Refundacja kosztów dojazdu wnioskodawcy na spotkanie z ekspertem

PFRON  lub   kosztów   dojazdu   eksperta   PFRON  na   spotkanie

z wnioskodawcą – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON do 30 % kwot, o których mowa w zadaniu 3. 

Udział własny wnioskodawcy – 10 % ceny brutto zakupu/usługi.

 

4. Obszar D – pomoc   w   utrzymaniu    aktywności    zawodowej    poprzez 

    zapewnienie  opieki  dla  osoby  zależnej,  dla   osób  w  wieku   aktywności

    zawodowej:

§  posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

§  aktywnych  zawodowo,

§  pełniących  rolę  prawnego  opiekuna  dziecka.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON – 200 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 2.200 zł, w ciągu roku tytułem kosztów opieki nad jedną osobą zależną.

Udział własny wnioskodawcy – 15 % ceny brutto zakupu/usługi.

 

Moduł II –  pomoc  w   uzyskaniu   wykształcenia   na   poziomie   wyższym,                 dla    osób    pełnoletnich    posiadających:

§  znaczny      lub      umiarkowany      stopień      niepełnosprawności,

§  uczących    się     w  szkole   wyższej   lub   szkole  policealnej   lub   kolegium   lub    przeprowadzających    przewód     doktorski.

Kwoty dofinansowania kosztów dotyczących każdego półrocza wynoszą:

1)  dla opłaty za naukę (czesne) –3.000 zł,

2)  dla dodatku za uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego –3.000 zł.

Dofinansowanie opłaty za naukę (czesne) lub opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, może być zwiększone                 w przypadku:

◄    gdy z  orzeczenia  o stopniu  niepełnosprawności  wnioskodawcy wynika, że zostało  ono wydane  z  więcej  niż  jednej  przyczyny niepełnosprawności,  w  przypadku  dwóch   symboli – do 30 %,

a  w  przypadku  trzech  symboli – do 40%,

◄    studiów   na   kierunkach   zamawianych   w  ramach  rządowego programu kierunków  z  listy Ministerstwa  Nauki  i  Szkolnictwa 

Wyższego – 50 %.

3)  dla dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:

a)  w  przypadku  osoby  ze  znacznym  stopniem  niepełnosprawności

800 zł,

b)  w przypadku osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

500 zł.

               Dodatek  na pokrycie  kosztów  kształcenia  może  być  zwiększony

               w przypadku osiągania dobrych wyników w nauce:

◄    do 25 % – dla średniej ocen w przedziale: 3,50 – 3,75,

◄    do 30 % – dla średniej ocen w przedziale: 3,76 – 4,00,

◄    do 35 % – dla średniej ocen w przedziale: 4,01 – 4,50,

◄    do 40 % – dla średniej ocen powyżej 4,50.

A  także  w  przypadku  osoby:

◄    niewidomej – do 20 %,

◄    głuchej – do 25 %,

◄    głuchoniewidomej – do 30 %,

◄    której miejscem zamieszkania jest obszar wiejski – 10 %.

 

Dla osób niepełnosprawnych rozpoczynających w 2013 roku studia lub naukę w szkole policealnej lub kolegium, dofinansowanie opłaty za naukę (czesne) przysługuje wyłącznie w ramach jednego kierunku.

Refundacja może dotyczyć kosztów poniesionych w okresie do 6 – ciu miesięcy przed złożeniem wniosku.

 

Pełny opis programu jest dostępny na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

www.pfron.org.pl/portal/pl/116/1411/Aktywny_samorzad.html.

 

         Jednostką organizacyjną Powiatu Bolesławieckiego realizującą program jest nadal  Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Bolesławcu.

 

Druki wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny Samorząd” są dostępne:

·        w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu przy

ul. Zwycięstwa 9, pokój 120,

·        na stronie internetowej: www.boleslawiec.pcpr.info.

 

Wnioski  przyjmowane  będą  w  Powiatowym  Centrum  Pomocy   Rodzinie

w Bolesławcu przy ul. Zwycięstwa 9, pokój 120 w terminie od 6 maja                   do  30 września  2013 roku,  przy czym wnioski o dofinansowanie  do  kosztów  nauki:

·        za II semestr roku  szkolnego/akademickiego 2012/2013  w szkołach policealnych i wyższych, należy składać w terminie:                               6.05.2013r. – 15.06.2013r,

·        za I semestr roku szkolnego/akademickiego 2013/2014 w szkołach policealnych i wyższych, należy składać w terminie:                         2.09.2013r. – 30.09.2013r.

 

Szczegółowe    informacje    można     uzyskać    w   Powiatowym    Centrum

Pomocy   Rodzinie: tel. 75 735 3048.

Data dodania: 2013-04-18 19:28:10

Inne artykuły