Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Nabór na koordynatora projektu W 2013r.

                               

Projekt„Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

                                                                                                         Bolesławiec, dn. 07.12.2012 r.

 

                                   

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

1.      Zamawiający:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Zwycięstwa 9, 59-700 Bolesławiec.

 

2.      Przedmiot zamówienia:

Wyłonienie Koordynatora projektu „Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Koordynator projektu będzie odpowiedzialny za:

¾    koordynowanie pracy zespołu projektu,

¾    nadzór nad realizacją projektu,

¾    przygotowanie wniosków o płatność wraz z wymaganymi załącznikami,

¾    prowadzenie wymaganej sprawozdawczości,

¾    przygotowanie harmonogramu realizacji projektu,

¾    prowadzenie doradztwa dla pracowników PCPR w Bolesławcu bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu,

¾    inicjowanie i uczestnictwo w spotkaniach zespołu projektowego oraz w konferencjach, szkoleniach dotyczących realizacji projektu,

¾    inne zadania zlecone przez Kierownika PCPR w Bolesławcu nie wymienione powyżej                         a związane bezpośrednio z realizacją projektu.

 

Wymagania i kwalifikacje związane ze stanowiskiem:

¾    wykształcenie wyższe,

¾    przygotowanie merytoryczne do realizacji projektów unijnych na lata 2007 – 2013,

¾    doświadczenie w zakresie realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

¾    znajomość zasad realizacji i rozliczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

¾    biegła obsługa komputera i Internetu, w tym umiejętność pracy w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych  oraz  w Generatorze Wniosków Płatniczych,

¾    niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

¾    umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,

¾    predyspozycje do zarządzania personelem,

¾    umiejętność komunikowania się.

 

3.      Warunki zamówienia: umowa zleceniew okresieod 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

 

4.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

¾      przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,

¾      wglądu w dokumenty potwierdzające wykształcenie, staż pracy, przygotowanie do realizacji projektów unijnych w przypadku podpisania umowy.

 

5.      Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis: : „Nabór na Koordynatora projektu”.

Oferta powinna zawierać:

¾      nazwę i adres oferenta,

¾      opis nawiązujący do przedmiotu zamówienia,

¾      wartość oferty – cena miesięcznego wynagrodzenia brutto,

¾      warunki płatności.

 

6.      Do składanej oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

¾    list motywacyjny,

¾    curriculum vitae,

¾    oświadczenie osoby o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

¾    oświadczenie  osoby o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
z pełni praw publicznych,

¾    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb

procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.),

¾    referencje od pracodawców dotyczące realizowanych i rozliczanych projektów unijnych.

 

7.      Kryteria oceny oferty:

 

Lp.

Nazwa

Waga kryterium – ilość punktów

1.       

Wysokość wynagrodzenia miesięcznego ( brutto)

60%

2.       

Kwalifikacje i doświadczenie w zakresie realizacji
 i rozliczania projektów w ramach POKL

40%

 

Razem

100%

 

Punkty wyliczane będą na podstawie wzoru: S = C + T

 

gdzie:

S – suma uzyskanych punktów

C – punkty z kryterium Wysokość wynagrodzenia miesięcznego ( brutto)

T – punkty z kryterium Kwalifikacje i doświadczenie w zakresie realizacji
 i rozliczania projektów w ramach POKL

Kryterium 1 – Wysokość wynagrodzenia

C = (Cmin/Cof) x 100%

gdzie:

Cmin – najniższe wynagrodzenie wśród składanych ofert

Cof – wartość danej oferty

C – ilość przyznanych punktów za kryterium Wysokość wynagrodzenia

 

Kryterium 2 – Kwalifikacje i doświadczenie

T = (Tmax/Tof) x 100%

gdzie:

Tmax – najwyższe kwalifikacje i doświadczenie

Tof – zaprezentowane kwalifikacje i doświadczenie

T – ilość przyznanych punktów za kryterium Kwalifikacje i doświadczenie

 

¾      Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów,
w oparciu o ustalone wyżej kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi osobę, której oferta została wybrana.

 

8.      Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę  należy składać w Biurze Projektu PCPR w Bolesławcu, I piętro, pokój nr 117

w godzinach od 9.30 do 15.00,  w terminie do dnia 17.12.2012r., godz.15.00 (liczyć się będzie data wpływu ofertydo biura PCPR w Bolesławcu)lub przesłać pocztą na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Zwycięstwa 9, 59-700 Bolesławiec.

 

 

 

 

                                                                

                                                                                                          ……………………………

                                                                                                      ( podpis kierownika jednostki)

 

 

 

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                     

Źródło: Biuro projektu " Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim 2008- 2013"
Data dodania: 2012-12-07 11:31:47

Inne artykuły