Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

NABÓR NA STANOWISKO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bolesławcu Justyna Ziółkowska


 ogłasza  nabór na stanowisko:

 Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu

                       

Rodzaj zatrudnienia:  umowa o pracę  – 1 etat;  zadaniowy system czasu pracy.
Miejsce wykonywania pracy:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu,
59-700 Bolesławiec,  ul. Armii Krajowej12 , praca w terenie.

I    Wymagania niezbędne:

1.  Obywatelstwo polskie.
2. Wykształcenie wyższe:
     a) na kierunku:  pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca   socjalna, nauki o rodzinie lub
     b) na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem
 i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka.
3.  Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
4.  Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona.
5.  Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek
 w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjneg.
6.  Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7.  Znajomość przepisów z zakresu:
Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  Ustawy o pomocy społecznej,
Ustawy o samorządzie powiatowym, Ustawy o ochronie danych osobowych.


II   Wymagania dodatkowe:

1.  Komunikatywność,  sumienność,  odpowiedzialność,  rzetelność,  umiejętności pracy
w zespole , dyspozycyjność, odporność na stres.
2.  Umiejętność obsługi komputera.
3.  Wysoki poziom zdolności interpersonalnych i duża motywacja do pracy.

 

III   Do zadań koordynatora pieczy zastępczej należy w szczególności:

1. Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka
w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej.
2.  Przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka ,  planu pomocy dziecku.
3.   Pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu.
4.  Zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinny domy dziecka do specjalistycznej pomocy dla dzieci w tym psychologicznej, reedukacyjnej, rehabilitacyjnej.
5. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.
6.  Dokonywanie wraz z pracownikiem socjalnym okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w  rodzinnej pieczy zastępczej oraz sporządzanie opinii dotyczącej zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej oraz oceny rodzin zastępczych 
a następnie przekazywanie ich do Sądu.
7.  Udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;
8.  Przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.
9.  Wydawanie opinii wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
10.  Współpraca z ośrodkiem adopcyjnym.
11.  Systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach i samokształcenie.

 

IV    Wymagane dokumenty

1. Życiorys (CV).
2. List motywacyjny.
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
5.  Oświadczenie kandydata:
a) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
b)  o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c)  o posiadaniu pełni władzy rodzicielskiej oraz, że władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona,
d) o wypełnianiu  obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego.
6.  Kserokopie świadectw pracy, potwierdzających staż pracy.


Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,                 ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec , pok. 119  w terminie do dnia 14.04.2017 r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej”.
Wymagany dokument aplikacyjny - CV powinien być opatrzony klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r.. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016 r.  poz. 902)”.  

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

Data dodania: 2017-04-03 14:58:11

Inne artykuły