Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ I SPRAWOZDAWCZOŚCI

Bolesławiec, dn.05.01.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO
SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ I SPRAWOZDAWCZOŚCI

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12,
59-700 Bolesławiec ogłasza nabór na stanowisko: specjalisty ds. rozliczeń
i sprawozdawczości
w projekcieCentrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
 

Wymagania niezbędne:

-        Wykształcenie wyższe magisterskie.

-        Znajomość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

-        Wiedza z zakresu zasad kwalifikowalności wydatków i rozliczeń projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WD.

-        Doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej - minimum 2 lata.

-        Doświadczenie w pracy w sektorze finansów publicznych - minimum rok.

-        Znajomość zasad księgowości z sektora finansów publicznych.

-        Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów ustawy o finansach publicznych.

-        Znajomość rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

-        Znajomość tematyki funduszy unijnych, w szczególności funduszy strukturalnych  i procedur związanych z ich wdrażaniem.

-        Umiejętność biegłego posługiwania się komputerowymi programami finansowo-księgowymi oraz MS Word, MS Excel, Generator wniosków płatniczych.

-        Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

-        Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

Wymagania dodatkowe:

-        Ukończone kursy i szkolenia z rozliczania projektów unijnych w zakresie księgowości  i przepisów prawnych.

-        Umiejętność pracy pod presją czasu, dokładność.

-        Samodzielność, operatywność, umiejętność pracy w zespole.

 

Warunki zatrudnienia:

Umowa o pracę na czas określony od stycznia 2017 r. do grudnia 2019 r.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku specjalisty ds. rozliczeń:

-        Prowadzenie dokumentacji niezbędnej dla prawidłowej realizacji projektu.

-        Opracowywanie raportów, analiz, prognoz finansowych i planów wykorzystania budżetu.

-        Sprawozdawczość finansowa wobec Instytucji Pośredniczącej.

-        Opracowywanie dokumentacji zmian finansowych w projekcie.

-        Bieżąca kontrola wydatków z budżetu projektu.

-        Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji na zasadach określonych przez Instytucję Pośredniczącą.

-        Sporządzanie na podstawie ksiąg rachunkowych zestawień poniesionych wydatków.

-        Sporządzanie raportów wewnętrznych, finansowych na potrzeby realizacji projektu.

-        Sporządzanie i rozliczanie wniosków o płatność oraz końcowe rozliczenie projektu.

-        Nadawanie i odwoływanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych dla personelu Projektu.

 

Wymagane dokumenty:

-        list motywacyjny z opisem doświadczenia w zakresie niezbędnych wymagań,

-        CV,

-        kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

-        kopie dokumentów poświadczających staż pracy,

-        oświadczenie osoby o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

-        oświadczenie osoby o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych  i korzystaniu z pełni praw publicznych,

-        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2016 oz. 922).

 

Miejsce i termin składania ofert:

WPowiecie Bolesławieckim”, w nieprzekraczalnym terminiedo dnia 16 stycznia 2017 r.

do godziny  15:30 (decyduje data wpływu do PCPR)Aplikacje, które wpłyną do PCPR
powyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.Osoby spełniające warunki formalne zostaną powiadomione telefonicznie o dalszych etapach rekrutacji. Nieprzybycie


w wyznaczonym terminie i miejscu oznacza rezygnację z dalszego udziału w naborze. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. ymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć osobiście lub korespondencyjnie
 na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Armii Krajowej 12,
59-700 Bolesławiec w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na stanowisko - Specjalista
 ds. rozliczeń i sprawozdawczości w projekcie pt. „
Centrum Wsparcia Rodziny

Data dodania: 2017-01-05 12:49:06

Inne artykuły