Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA KOORDYNATORA PROJEKTU

Bolesławiec, dn.05.01.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO

ASYSTENTA  KOORDYNATORA  PROJEKTU

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12,
59-700 Bolesławiec ogłasza nabór na stanowisko: asystenta koordynatora  
w projekcieCentrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.


 

 

Wymagania niezbędne:

-        Wykształcenie wyższe magisterskie .

-        Znajomość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

-        Wiedza z zakresu zasad kwalifikowalności wydatków i rozliczeń projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WD.

-        Doświadczenie w realizacji i koordynowaniu projektów współfinansowanych
ze środków Unii Europejskiej - minimum 2 lata.

-        Doświadczenie z zakresu ewaluacji i monitorowania projektów finansowanych z EFS.

-        Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz prawa zamówień publicznych.

-        Znajomość tematyki funduszy unijnych, w szczególności funduszy strukturalnych  i procedur związanych z ich wdrażaniem.

-        Umiejętność biegłej obsługi pakietu MS Office, Generatora wniosków aplikacyjnych SOWA, systemu SL2014, systemu PEFS.

-        Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

-        Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

Wymagania dodatkowe:

-        Doświadczenie w pracy w sektorze JST.

-        Umiejętność pracy pod presją czasu, dokładność i profesjonalizm w działaniach.

 

Warunki zatrudnienia:
Umowa o pracę na czas określony od stycznia 2017 r. do grudnia 2019 r.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku specjalisty ds. rozliczeń:

-        Nadzór nad realizacją projektu.

-        Prowadzenie dokumentacji niezbędnej dla prawidłowej realizacji projektu.

-        Bieżąca kontrola wydatków z budżetu projektu.

-        Prowadzenie działań promocyjnych projektu.

-        Sporządzanie i rozliczanie wniosków o płatność wraz z wymaganymi załącznikami.

-        Udział w przygotowaniu procedur odnośnie zamówień publicznych.

-        Zarządzanie danymi osobowymi osób uczestniczących w projekcie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

Wymagane dokumenty:

-        list motywacyjny z opisem doświadczenia w zakresie niezbędnych wymagań,

-        CV,

-        kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

-        kopie dokumentów poświadczających staż pracy,

-        oświadczenie osoby o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

-        oświadczenie osoby o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych  i korzystaniu z pełni praw publicznych,

-        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2016 oz. 922)

-        rekomendacje i opinie.

 

Miejsce i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć osobiście lub korespondencyjnie
 na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Armii Krajowej 12,
59-700 Bolesławiec w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na stanowisko - Asystenta koordynatora w projekcie pt. „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim”,
w nieprzekraczalnym terminiedo dnia 16 stycznia 2017 r.
do godziny  15:30 (decyduje data wpływu do PCPR). Aplikacje, które wpłyną do PCPR
po wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.Osoby spełniające warunki formalne zostaną powiadomione telefonicznie o dalszych etapach rekrutacji. Nieprzybycie
w wyznaczonym terminie i miejscu oznacza rezygnację z dalszego udziału w naborze. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

Data dodania: 2017-01-05 12:56:56

Inne artykuły