Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: księgowy


Bolesławiec, dn.06.03.2017 r.

 

KIEROWNIK  

POWIATOWEGO  CENTRUM

   POMOCY  RODZINIE
w BOLESŁAWCU

JUSTYNA ZIÓŁKOWSKA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

Księgowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Bolesławcu

 

Wymagania niezbędne:

1.       Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub średnie o profilu ogólnym lub zawodowym, umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku księgowego.

2.       Doświadczenie w pracy – minimum 2 lata.

3.       Znajomość zasad księgowości z sektora finansów publicznych.

4.       Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy - prawo zamówień publicznych.

5.       Znajomość rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

6.       Umiejętność biegłego posługiwania się komputerowymi programami finansowo-księgowymi oraz MS Word, MS Excel.

7.       Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

8.      Peł na zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

Wymagania dodatkowe:

1.      Umiejętność pracy pod presją czasu, dokładność.

2.      Samodzielność, operatywność, umiejętność pracy w zespole.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 Miejsce pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12, I piętro.
Środowisko pracy oraz stanowisko pracy jest przystosowane dla potrzeb pracownika biurowego.
Praca biurowa będzie świadczona na stanowisku urzędniczym w wymiarze 0,4 etatu.
Pierwsza umowa będzie zawarta na czas określony.

 

Zakres wykonywanych zadań:

1.      Dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentacji dotyczącej operacji finansowych.

2.      Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.

3.      Opisywanie dokumentów księgowych.

4.      Rozliczanie dochodów budżetowych dotyczących odpłatności rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych lub w placówkach opiekuńczo -wychowawczych na podstawie wydanych decyzji w dziale świadczeń i należności.

5.      Prowadzenie ewidencji wyposażenia, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w programie WYPOSAŻENIE.

6.      Opracowanie i aktualizacja procedur udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu.

7.      Dokonywanie zakupu materiałów oraz  usług związanych z działalnością Centrum zgodnie z ustawą  -  prawo zamówień publicznych.

8.      Koordynowanie kontroli zarządczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu.

9.      Zastępstwo Głównego księgowego.

 

Wymagane dokumenty:

1.      List motywacyjny z opisem doświadczenia w zakresie niezbędnych wymagań.

2.      CV.

3.      Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie.

4.      Kopie dokumentów poświadczających staż pracy.

5.      Oświadczenie osoby o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

6.      Oświadczenie osoby o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

7.      Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2016 oz. 922). 

 

Miejsce i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć osobiście lub korespondencyjnie na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Armii Krajowej 12, 59-700  Bolesławiec w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na stanowisko – Księgowego, w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 16 marca 2017 r. do godziny  14:00  (decyduje data wpływu do PCPR)Aplikacje, które wpłyną do PCPR powyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. Osoby spełniające warunki formalne zostaną powiadomione telefonicznie o dalszych etapach rekrutacji. Nieprzybycie w wyznaczonym terminie i miejscu oznacza rezygnację z dalszego udziału w naborze. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP Centrum.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym miesiac ogloszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

Data dodania: 2017-03-06 14:31:27

Inne artykuły