Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU KOREKCYJNO – EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

 

 

NABÓR UCZESTNIKÓW
DO

PROGRAMU KOREKCYJNO – EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu informuje, że w okresie od maja do października 2014 r.  realizowany będzie program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Pomoc udzielana jest bezpłatnie w siedzibie PCPR w Bolesławcu, przy ul. Zwycięstwa 9,  w godzinach popołudniowych.

 

Rekrutacja do Programu prowadzona jest od 01.04.2014 r. do 31.04.2014 r.

CELE ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO – EDUKACYJNYCH WOBEC SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE:

·         powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy;

·         rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie;

·         uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy;

·         zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie;

·         zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy;

·         uzyskania informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

 

ADRESACI PROGRAMU:

 

Program adresowany jest do pełnoletnich mężczyzn stosujących przemoc wobec partnerek. Kandydaci do udziału w Programie muszą być pełnoletni, zdrowi psychicznie oraz zachowywać abstynencję od alkoholu i innych środków odurzających. Do Programu kwalifikowane są:

·         osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w Programie korekcyjno - edukacyjnym;

·         osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków;

·         osoby, które same zgłoszą się do uczestnictwa w Programie lub zostaną skierowane przez przedstawicieli służb i instytucjidziałających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

Ø  Program realizowany jest w małej 10 osobowej grupie warsztatowej. Obejmuje dwie sesje indywidualne kwalifikujące do udziału w Programie i dwadzieścia trzygodzinnych sesji grupowych.

 

Ø  Program ma charakter edukacyjno-korekcyjny. W części edukacyjnej koncentrujemy się na przekazaniu szeroko pojętej wiedzy na temat zjawiska przemocy rozumianej jako działanie intencjonalne oraz uświadomieniu uczestnikom negatywnych norm  i wzorców kulturowych wykorzystywanych do wspierania postaw dominacji i zachowań kontrolujących sprawcy wobec ofiary. Oddziaływaniakorekcyjne polegają głównie na praktycznych ćwiczeniach, dostarczających osobistych doświadczeń zmieniających zachowania i postawy, rozwijających umiejętności samokontroli, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i wyrażania złości, pozwalających na wypracowanie nowych strategii działania, będących alternatywą dla zachowań agresywnych. Bardzo istotnym elementem tej formy oddziaływań jest nauka umiejętności stosowania tzw. „przerwy na ochłonięcie”, której celem jest rozładowanie napięcia gromadzącego się w trakcie trwania konfliktu tak, by można było kontynuować rozmowę w sposób nie raniący ani fizycznie, ani psychicznie drugiej osoby.

Ø  Warunkiem przyjęcia do Programu jest przyznanie się osoby do stosowania przemocy domowej.

Ø  Zajęcia będą prowadzone według Programu z Duluth  przez osoby posiadające kwalifikacje odpowiednie do przeprowadzania działań korekcyjno- edukacyjnych.

 

 

Z A P I S Y:

Osobiście lub telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -15.00
w biurze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Zwycięstwa 9, 59-700 Bolesławiec

tel. 75 732 24 47

 

 

 

 

 

Źródło: własne
Data dodania: 2014-04-10 08:49:08

Inne artykuły