Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Oferta pracy na stanowisku - pracownik socjalny (w zastępstwie)

       Oferta pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu na stanowisku- pracownik socjalny (w zastępstwie) w ramach projektu„Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013” - kontynuowanego w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2015 r.

 

1.      Wymagania niezbędne:


1) wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych  warunków:

-        ukończone kolegium pracowników służb społecznych;

-        ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna;

-        do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

      a) pedagogika,

      b) pedagogika specjalna,

      c) politologia,

      d) polityka społeczna,

      e) psychologia,

      f) socjologia,

      g) nauki o rodzinie;

-  ukończone przed dniem 1 maja 2004 roku studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia;

2) obywatelstwo polskie;
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego;
5) niekaralność za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

2.      Wymagania dodatkowe:

-  znajomość dokumentów programowych dotyczących „Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramachProgramu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”,

-         preferowane doświadczenie w pracy pracownika socjalnego,

-         dobra znajomość obsługi komputera,

-         znajomość  zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu oraz dotychczasowych działań dotyczących realizacji projektu systemowego „Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ( www.boleslawiec.pcpr.info; http://www.aktywni-boleslawiec.pl ).

 

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

–      realizacja zadań aktywnej integracji i pracy socjalnej w ramach projektu systemowego realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

–      przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,

–      współpraca z innymi specjalistami w ramach potrzeb wynikających z pracy z klientem.

 

4.    Wymagane dokumenty:

–      CV,

–      list motywacyjny,

–      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia,

-     oświadczenie o posiadaniu pelnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pelni praw publicznych,

–      oświadczenie o niekaralności,

–      oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na w/w stanowisku,

–      oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.

 

Dodatkowe informacje:

Forma zatrudnienia:  umowa o pracę  na zastępstwo
Wymiar etatu: pełny etat

Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu przy ul. Zwycięstwa 9, pok. 120, w godzinach od 7:30 do 15:30,  w terminie do 06.10.2014 r., do godziny 15:30.

Źródło: wlasne
Data dodania: 2014-10-01 08:52:33

Inne artykuły