Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Pomoc dla osób prawnych i organizacji pozarządowych w zakresie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Pomoc dla osób prawnych i organizacji pozarządowych w zakresie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

O dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:
• prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku
• udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania
• udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON
• nie mają zaległości wobec PFRON.

Wnioski na dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych, składa się do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.
Podstawą dofinansowania jest umowa cywilno – prawna zawarta pomiędzy Starostą Bolesławieckim a wnioskodawcą.
Wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów całego przedsięwzięcia, w którym biorą udział osoby niepełnosprawne.
W ramach zadania sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych może być dofinansowane także uczestnictwo opiekunów osób niepełnosprawnych, o ile obecność opiekunów w danym przedsięwzięciu jest niezbędnym warunkiem uczestnictwa osób niepełnosprawnych.

Podstawa prawna:
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 96, poz. 861, z późn. zm.).

Druki:
• Wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych  
Preliminarza wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
 
 
Data dodania: 2010-02-12 01:31:13

Inne artykuły