Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BOLESŁAWCU POSZUKUJE KANDYDATÓW NA PROWADZENIE RODZINNEGO DOMU DZIECKA

http://www.boleslawiec.pcpr.info/dane/4/Nowy%20Obraz%201%20-%20mapa%20bitowa.JPGRodzinny dom dziecka

Zadaniem Rodzinnego Domu Dziecka jest zapewnienie całkowitej opieki i tworzenie warunków do indywidualnego rozwoju dzieciom, których rodzice trwale lub czasowo są niezdolni do pełnienia swoich obowiązków.

W rodzinnym domu dziecka wychowuje się na ogół od 4 do 8 dzieci, nie licząc dzieci biologicznych rodziców prowadzących rodzinny dom. Rodzinny dom możebyć prowadzony w prywatnym mieszkaniu lub domu rodziny lub w nieruchomości, która jest własnością powiatu lub organu prowadzącego. Rodzinny dom dziecka ma za zadanie stwarzanie atmosfery, która sprzyja poczuciu bezpieczeństwa, stabilizacji i prawidłowemu rozwojowi dzieci. Wychowankowie pozostają w rodzinnym domu dziecka do czasu powrotu do swojej rodziny, uregulowania swojej sytuacji prawnej i adopcji lub uzyskania pełnoletności z możliwością przedłużenia opieki do czasu ukończenia szkoły, w której się uczą.

KTO MOŻE PROWADZIĆ RODZINNY DOM DZIECKA?

Najczęściej rodzinny dom dziecka jest prowadzony przez małżeństwo, gdzie jedno z małżonków pełni funkcje dyrektora, a drugie często pracuje zawodowo poza rodzinnym domem.

Osoby zatrudnione w rodzinnym domu dziecka mają podpisaną umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną z organem prowadzącym. Razem ze swoimi rodzicami mieszkają ich dzieci biologiczne i dzieci przyjęte.

Osoby, które chcą prowadzić rodzinny dom muszą posiadać, co najmniej średnie wykształcenie, być niekarane, muszą posiadać dobry stan zdrowia, który umożliwia opiekę nad dziećmi. Zanim możliwe będzie prowadzenie rodzinnego domu dziecka kandydaci muszą przejść szkolenie i uzyskać kwalifikacje.

 

PROWADZĄCYM RODZINNY DOM DZIECKA  przysługuje świadczenie:

·         na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego w niej dziecka, nie niższe niż kwota 1000 zł miesięcznie,

·         na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem    o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka,

Wymienione wyżej świadczenia przysługują również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, jeżeli nadal przebywa w tej rodzinie zastępczej.

Ponadto przysługują środki finansowe na:

  1. utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka,
  2. pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka,
  3. pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką  i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka,
  4.  dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka, oraz świadczenie na pokrycie:
  • niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo,
  • kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo.


Zainteresowanych zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12, I piętro, pok. 106, 119 lub telefonicznie: 75 612 17 82, 75 612 1789.

Reportaż filmowy dostępny  na stronie:   http://boleslawiec.tv/wideo/dzieci-w-potrzbie/

 

http://www.boleslawiec.pcpr.info/dane/4/Nowy%20Obraz%20%202-%20mapa%20bitowa.JPG

Data dodania: 2016-07-22 11:52:36

Inne artykuły