Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Protokół zamówienia publicznego na pełnienie funkcji specjalisty ds. zamówień publicznych

                         

 

 

 

Projekt „Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  w ramach Programu Operacyjnego

 

PCPR.200. 4.2014                                                                              Bolesławiec, 15.04.2014 r.

 

 

 

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

na pełnienie funkcji Specjalisty ds. zamówień publicznych,

 którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro

 

 

1.      Opis przedmiotu zamówienia:

 

Pełnienie funkcji Specjalisty ds. zamówień publicznych w wymiarze 28 godzin w ramachprojektu systemowego „Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008 – 2013”, kontynuowanego w okresie od 01.01.2014r. do 30.06.2015r.

 

Do zadań specjalisty ds. zamówień publicznych należy:

1)      przygotowywanie zamówień publicznych oraz ich aktualizowanie w stosunku do aktualnej wersji wniosku o dofinansowanie projektu,

2)      opracowywanie dokumentacji niezbędnej przy przeprowadzaniu procedury zamówień publicznych,

3)      publikacja ogłoszeń o zamówieniach, zmianach, udzielonych zamówieniach,

4)      nadzór nad prawidłowością przebiegu postępowań przetargowych i prowadzonych
w innych trybach,

5)      prowadzenie rejestrów zamówień publicznych, wniosków do 14 tys. euro, umów,

6)      przygotowywanie projektów umów,

7)      współpraca z zespołem projektowym w zakresie dotyczącym zamówień publicznych,

8)      przestrzeganie harmonogramu realizacji projektu,

9)      przygotowywanie dokumentacji wynikającej z zapisów zawartych w projekcie, jak również aktach wewnętrznych Zamawiającego,

10)  sprawowanie kontroli nad zawieranymi umowami dla zadań objętych projektem,
do których nie stosuje się przepisów dot. prawa zamówień publicznych,

11)  realizacja innych zadań wskazanych przez Kierownika PCPR,

12)  obecność w siedzibie Zamawiającego i poza siedzibą zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

 

2.      Wartość zamówienia oszacowano w dniu  24.03.2014 r., na postawie założeń przyjętych do budżetu Projektu, na kwotę 2.800,00 zł,co stanowi równowartość 662,74 euro (1 euro = 4,2249 zł)  na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23.12.2013 r.
w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. 1692).

 

Tryb przeprowadzenia rozeznania rynku: zapytanie ofertowe. W terminie od 07.04.2014 r. do 14.04.2014 r. pozyskano 1 ofertę na pełnienie funkcji Specjalisty ds. zamówień publicznych.

3.      Informacja o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została upubliczniona w dniu 07.04.2014 r. Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR w Bolesławcu, ul. Zwycięstwa 9, 59-700 Bolesławiec.

 

4.      Uzyskano 1 ofertę na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert),spełniającą wymogi formalne:

 

1)      Krzysztof Rybak,

Cena brutto za 28 godzin: 2.800,00 zł

Cena brutto za 1 godz.: 100,00 zł

 

6.W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

 

Krzysztof Rybak

 

7.Uzasadnienie wyboru:

 

Oferta Pana Krzysztofa Rybaka spełnia wymogi i ma najniższą cenę.

 

8.Postępowanie prowadzi:

Monika Zdaniuk - Koordynator Projektu

 

Zatwierdza:

Danuta Marecka - Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu

 

                                                                                 

Źródło: własne
Data dodania: 2014-04-23 09:07:56

Inne artykuły