Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

PRZYPOMNIENIE!

Przypomnienie!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu przypomina wszystkim organizacjom pozarządowym z terenu powiatu bolesławieckiego, że zgodnie
z rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych należy składać do 30 listopada 2016 roku  w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12 pokój nr 105.

O dofinansowanie ze środków Funduszu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

1)  prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres
co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku;

2) udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania;

3)  udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

 

Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych nie jest możliwe jeżeli wnioskodawca ma zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, albo w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, wnioskodawca był stroną umowy z PFRON, rozwiązaną z przyczyn leżących po jego stronie.

 

Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.

 


Podstawy prawne:


1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r.   o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011r.  Nr 127, poz. 721 z późniejszymi zmianami).

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca
2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Data dodania: 2016-11-22 12:16:50

Inne artykuły