Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Turnusy rehabilitacyjne

Turnusy rehabilitacyjne

O dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie, których średni miesięczny dochód, nie przekracza:
• 65% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w przypadku osoby samotnie gospodarującej
• 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
Wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej jest ogłaszana co kwartał w Monitorze Polskim (za III kwartał 2008r. wynosi 2968,55 zł).
Wymagane dokumenty:
• wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
• wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny
• informacja o stanie zdrowia.
Do wypełnionych druków należy dołączyć:
- kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dla dzieci do 16 roku życia o niepełnosprawności) lub wypis z treści orzeczenia jednego z organów orzekających, tj.:
- lekarza orzecznika ZUS
- komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia
- lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego KRUS (uwzględnia się tylko orzeczenia wydane do dnia 31 grudnia 1997 r.)
- komisje lekarskie podległe MON oraz MSW i A (uwzględnia się tylko orzeczenia wydane do dnia 31 grudnia 1997 r.).
- w przypadku młodzieży uczącej się i nie pracującej od 16 do 24 roku życia zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki.
W ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku przez osobę niepełnosprawną, PCPR pisemnie informuje o sposobie jego rozpatrzenia.
Osoba niepełnosprawna w oparciu o złożone oferty w PCPR wybiera organizatora turnusu, ośrodek rehabilitacyjny oraz samodzielnie rezerwuje miejsce na turnusie w określonym terminie.

Wysokość dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym wynosi:
- 27% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, oraz młodzież ucząca się i nie pracująca w wieku 16 – 24 lat
- 25% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
- 23% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności
- 18% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej
- 18% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności, zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776, z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2008r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230 poz. 1694).

Druki:
- Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym  
- Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny  
- Informacja o stanie zdrowia

Data dodania: 2010-02-12 01:31:13

Inne artykuły