Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Zakres działania

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu realizuje zadania powiatu wynikające z ustaw:

 

1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i sytemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2013r.  n, poz. 135 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 12 marca.2004 r. o pomocy społecznej (t.j.Dz.U.z 2013r., poz.182 z póżn. zm.).
3.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.Dz.U. z 2011r., Nr. 127, poz. 721 z późn.zm.).
4.
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. z 2004 r., Nr. 53, poz. 532).                                                                                                                 5. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005r., Nr180 poz.1493 z późn. zm.)


I. W ramach ustawy o pomocy społecznej realizujemy następujące zadania:


1. Pomoc dla rodzin zastępczych.
Centrum obejmuje pomoc finansową rodziny zastępcze poprzez udzielanie im:
- jednorazowej pomocy na zagospodarowanie po przyjęciu dziecka do rodziny zastępczej,
- comiesięcznej pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej,
- jednorazowej pomocy pieniężnej na usamodzielnienie po opuszczeniu rodziny zastępczej,
- jednorazowej pomocy na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych,
- comiesięcznej pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych.


2. Kierowanie do placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz udzielanie pomocy na usamodzielnienie osobom opuszczającym placówki opiekuńczo - wychowawcze.
Zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, dzieciom pozbawionym opieki rodziców lub niedostosowanym społecznie, powiat zapewnia opiekę i wychowanie w odpowiednich placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Centrum kieruje małoletnie dzieci do:
- placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
- młodzieżowych ośrodków wychowawczych,
- specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych,
na podstawie postanowień Sądu Rodzinnego lub na prośbę rodziców zgodnie z orzeczeniem kwalifikacyjnym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.


II. Pomoc dla osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej.


Oprócz zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Bolesławcu realizuje zadania rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych..
W ramach tych zadań Centrum udziela dofinansowania dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON):


1. do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych,
2. na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
3. do zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
4. na organizację sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
5. na tworzenie i działanie warsztatów terapii zajęciowej.


III. Pomoc dla Repatriantów.


Od stycznia 2001r. osobom przybyłym do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy repatriacyjnej oraz przybywającymi z nimi członkom najbliższej rodziny przysługuje pomoc z powiatu w oparciu o przepisy ustawy o repatriacji.
Centrum ze środków budżetu państwa zgodnie z decyzją Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców wypłaca repatriantom jednorazowo pomoc na:
- pokrycie kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania za granicą do miejsca osiedlenia się w RP,
- zagospodarowanie i bieżące utrzymanie,
- pokrycie kosztów związanych z podjęciem na terytorium RP nauki przez małoletniego, podlegającego obowiązkowi nauki szkolnej.


IV. Opłacanie składek za ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Domu Dziecka Sióstr Elżbietanek w Bolesławcu.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie przedłożonych dokumentów tj. noty obciążeniowej, wykazu dzieci zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego, kserokopii deklaracji miesięcznych i przelewów składek dokonuje refundacji składek za ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków Domu Dziecka Sióstr Elżbietanek w Bolesławcu.

Data dodania: 2010-02-12 01:31:13

Inne artykuły