Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze może być przyznane pod warunkiem częściowej refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia do danego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego przyznawanej osobom niepełnosprawnym, na podstawie odrębnych przepisów.

O dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, których średni miesięczny dochód, nie przekracza:
• 65% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w przypadku osoby samotnie gospodarującej
• 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
Wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej jest ogłaszana co kwartał w Monitorze Polskim (za III kwartał 2008r. wynosi 2 968,55 zł).

Wymagane dokumenty:
• wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
• kserokopia ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dla dzieci do 16 roku życia o niepełnosprawności) lub wypis z treści orzeczenia jednego z organów orzekających, tj.:
- lekarza orzecznika ZUS
- komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia
- lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego KRUS (uwzględnia się tylko orzeczenia wydane do dnia 31 grudnia 1997 r.)
- komisje lekarskie podległe MON oraz MSW i A (uwzględnia się tylko orzeczenia wydane do dnia 31 grudnia 1997 r).
- oryginał faktury VAT za zakupione przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, z uwzględnieniem na fakturze refundacji NFZ i udziału własnego pacjenta
- kserokopia zlecenia lekarskiego na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze z potwierdzeniem przyznania przez NFZ limitu cenowego na dany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy.
Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze uzależniona jest od limitu ceny ustalonego przez NFZ na poszczególne przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze i ustalana jest w oparciu o złożone dokumenty.
Data dodania: 2010-02-12 01:31:13

Inne artykuły