Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny

Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny

Sprzęt rehabilitacyjny, zgodnie z definicją słownikową, to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. Jest to sprzęt służący do usprawniania zaburzonych funkcji organizmu lub wspomagający proces rehabilitacji.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:
• osoby niepełnosprawne:
- stosownie do potrzeb wynikających ze stopnia niepełnosprawności
- posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności
- których średni miesięczny dochód nie przekracza:
- 65% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w przypadku osoby samotnie gospodarującej
- 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
• osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty:

• wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku
• oferta cenowa danego sprzętu rehabilitacyjnego wystawiona przez sklep medyczny.
Podstawą dofinansowania jest umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy Starostą Bolesławieckim a osobą niepełnosprawną (przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub pełnomocnikiem osoby niepełnosprawnej). Umowa ściśle określa przedmiot oraz wysokość dofinansowania.
Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 60% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, które za IV kwartał 2007 r. wynosi 2 899,83 zł.

Podstawa prawna:
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861, z późn. zm.).
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie limitu cen dla przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach, oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych (Dz. U. Nr 121, poz.1313).
Druki:
• Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
• Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
 
Data dodania: 2010-02-12 01:31:13

Inne artykuły