Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Specjalisty ds. zamówień publicznych

                         

 

 

 

Projekt „Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  w ramach Programu Operacyjnego

 

PCPR.200.4.2014                                                                                Bolesławiec, 07.04.2014r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1.Zamawiający

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu realizujące projekt systemowy „Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008 – 2013”, kontynuowany w okresie od 01.01.2014r. do 30.06.2015r., współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

 

2.Przedmiot zamówienia

 

Pełnienie funkcji Specjalisty ds. zamówień publicznych w wymiarze 28 godzin w ramachprojektu systemowego „Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008 – 2013”, kontynuowanego w okresie od 01.01.2014r. do 30.06.2015r.

 

Do zadań specjalisty ds. zamówień publicznych należy:

1)      przygotowywanie zamówień publicznych oraz ich aktualizowanie w stosunku do aktualnej wersji wniosku o dofinansowanie projektu,

2)      opracowywanie dokumentacji niezbędnej przy przeprowadzaniu procedury zamówień publicznych,

3)      publikacja ogłoszeń o zamówieniach, zmianach, udzielonych zamówieniach,

4)      nadzór nad prawidłowością przebiegu postępowań przetargowych i prowadzonych
w innych trybach,

5)      prowadzenie rejestrów zamówień publicznych, wniosków do 14 tys. euro, umów,

6)      przygotowywanie projektów umów,

7)      współpraca z zespołem projektowym w zakresie dotyczącym zamówień publicznych,

8)      przestrzeganie harmonogramu realizacji projektu,

9)      przygotowywanie dokumentacji wynikającej z zapisów zawartych w projekcie, jak również aktach wewnętrznych Zamawiającego,

10)  sprawowanie kontroli nad zawieranymi umowami dla zadań objętych projektem,
do których nie stosuje się przepisów dot. prawa zamówień publicznych,

11)  realizacja innych zadań wskazanych przez Kierownika PCPR,

12)  obecność w siedzibie Zamawiającego i poza siedzibą zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

 

 

3.        Termin realizacji zamówienia: od kwietnia 2014 r. do listopada 2014 r.

 

4.        Cena jest jedynym kryterium oceny oferty: tak

 

5.        Inne istotne warunki zamówienia:

Wykonawcy są zobowiązani do starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, wszystkimi czynnikami mającymi wpływ na kształtowanie się cen ofertowych oraz warunkami wykonania zamówienia.

 

6.        Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „ Zapytanie ofertowe – na specjalistę ds. zamówień publicznych”.

Ofertę złożyć można osobiście w siedzibie PCPR lub faksem pod nr  75 732 24 47.

 

7.        Miejsce i termin złożenia oferty:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Zwycięstwa 9, (I piętro, pokój nr 117)        59-700 Bolesławiec, w terminie do dnia 14.04.2014 r.  godz.15.00.

 

 

Postępowanie prowadzi:

Monika Zdaniuk - Koordynator Projektu

 

 

Zatwierdza:

Danuta Marecka - Kierownik PCPR                                        

                                                                          

                                                          

Źródło: wlasne
Data dodania: 2014-04-07 11:48:48

Inne artykuły